การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารแนบ 7 คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไป)
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เอกสารแนบ 9 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ