18
ต.ค.
2562

AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 2562 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมเเละสิ่งเเวดล้อม

Share

กรุงเทพฯ 18 ตุลาคม 2562 - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ (“AAV”) ได้รับเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 โดยมีบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) ที่ได้เข้ารายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้งสิ้น 98 บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยบริษัทเหล่านี้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 11,314,328 ล้านบาท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 65.26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม ทั้งนี้ AAV ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน กลุ่มที่ 3 ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท

AAV ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ร้อยละ 55) ในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวว่า การได้เข้าสู่รายชื่อ THSI ซึ่งเป็นครั้งแรกของ AAV เป็นก้าวสำคัญที่น่าภูมิใจของพวกเรา สะท้อนให้เห็นดีเอ็นเอความเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ร่วมมือร่วมใจทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสการทำรายได้และแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ภายใต้การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิผลมากที่สุด รวมถึงการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมนโยบายและแผนการกำกับการดำเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ หุ้นยั่งยืนคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยคำถาม 19 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลจากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ. ที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด