ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

04
ส.ค.
2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
04
ส.ค.
2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22
ก.ค.
2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08
ก.ค.
2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
22
มิ.ย.
2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
12
มิ.ย.
2563
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การงดจ่ายปันผลประจำปี 2562 และแก้ไขข้อบังคับบริษัท
13
พ.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (แก้ไข)
13
พ.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13
พ.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13
พ.ค.
2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
30
เม.ย.
2563
ไทยแอร์เอเชียเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ
30
มี.ค.
2563
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30
มี.ค.
2563
ไทยแอร์เอเชียประกาศหยุดบินชั่วคราว