ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15
ธ.ค.
2563
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
15
ธ.ค.
2563
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
14
ธ.ค.
2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564
10
พ.ย.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10
พ.ย.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10
พ.ย.
2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10
พ.ย.
2563
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
10
พ.ย.
2563
การต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
22
ต.ค.
2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (แก้ไข)
21
ส.ค.
2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
11
ส.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11
ส.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
ส.ค.
2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)