ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

06
ธ.ค.
2562
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563
06
ธ.ค.
2562
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563
19
พ.ย.
2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
18
พ.ย.
2562
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
11
พ.ย.
2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11
พ.ย.
2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11
พ.ย.
2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
11
พ.ย.
2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
10
ก.ย.
2562
แจ้งกรรมการลาออก
09
ส.ค.
2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09
ส.ค.
2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09
ส.ค.
2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
27
พ.ค.
2562
แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562