ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

21
ส.ค.
2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
13
พ.ค.
2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
30
เม.ย.
2563
ไทยแอร์เอเชียเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ
30
มี.ค.
2563
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30
มี.ค.
2563
ไทยแอร์เอเชียประกาศหยุดบินชั่วคราว
23
มี.ค.
2563
แจ้งยกเลิกวันหยุดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2563
23
มี.ค.
2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
16
มี.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (แก้ไข)
26
ก.พ.
2563
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2562
26
ก.พ.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26
ก.พ.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26
ก.พ.
2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
07
ก.พ.
2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี