ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10
พ.ย.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16
มี.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (แก้ไข)
26
ก.พ.
2563
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2562
26
ก.พ.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26
ก.พ.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26
ก.พ.
2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
07
ก.พ.
2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
31
ม.ค.
2563
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
10
ม.ค.
2563
แจ้งการเข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ (Aircraft Sale and Leaseback Transaction)
06
ธ.ค.
2562
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563
19
พ.ย.
2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
18
พ.ย.
2562
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
11
พ.ย.
2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562