ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10
พ.ย.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11
พ.ค.
2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
09
พ.ค.
2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
07
พ.ค.
2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24
เม.ย.
2561
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
23
มี.ค.
2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
22
ก.พ.
2561
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
21
ก.พ.
2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
21
ก.พ.
2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21
ก.พ.
2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
21
ก.พ.
2561
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2560
19
ก.พ.
2561
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ AAV
19
ก.พ.
2561
นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (แบบ 256-2)