นายวีรยุทธ โพธารามิก

กรรมการตรวจสอบ

นายวีรยุทธ โพธารามิก

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี): 50

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนลบาสเกตบอลลีก
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชั่น
2552 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
2560 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2554 - 2562 ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานผู้บริหาร บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2554 - 2560 ผู้จัดการทีมฟุตบอล BBCU Big Bang Chula United Football Club

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
  • บมจ. โมโน เทคโนโลยี
  • บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
  • บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์ บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนลบาสเกตบอลลีก
  • บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -