นายปรีชญา รัศมีธานินทร์

กรรมการ

นายปรีชญา รัศมีธานินทร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 28 ธันวาคม 2560

อายุ (ปี): 62

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 0.12

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2562 - 2563 ที่ปรึกษา บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - 2563 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2550 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2557 - 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2550 - 2559 กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2550 - 2558 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2547 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -