นายทารุมาลิงแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม

กรรมการ

นายทารุมาลิงแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี) : 56

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • Sijil Pelajaran Malaysia, GCE O-levels equivalent

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Aviation Group Limited (formerly known as AirAsia Aviation Limited)
2544 - ปัจจุบัน Group Operation Manager AirAsia Berhad
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia SuperApp Sdn. Bhd. (formerly known as AirAsia Ads Sdn. Bhd.)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Consulting Sdn. Bhd.
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Com Travel Sdn. Bhd.
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Asia Digital Engineering Sdn. Bhd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia SEA Sdn. Bhd.

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  • AirAsia Aviation Group Limited (formerly known as AirAsia Aviation Limited)
  • AirAsia Berhad
  • AirAsia SEA Sdn. Bhd.
  • AirAsia Com Travel Sdn. Bhd.
  • AirAsia SuperApp Sdn. Bhd. (formerly known as AirAsia Ads Sdn. Bhd.)
  • Asia Digital Engineering Sdn. Bhd.
  • AirAsia Consulting Sdn. Bhd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -