นายวีรยุทธ โพธารามิก

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวีรยุทธ โพธารามิก

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 กุมภาพันธ์ 2567

อายุ (ปี): 54

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
2567 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร/ กรรมการ บจ. พรีเมียม แอสเซท
2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์
2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต
2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ผลิตพลังงาน
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สมาร์ท ไฮเวย์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. จัสมิน อินเตอร์เนต
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. จัสกรีน
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. จัสมิน ซับมารีน เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรี บีบี ทีวี
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อคิวเมนท์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเซียส (ประเทศไทย)
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บมจ. โมโน เน็กซ์ (บมจ. โมโน เทคโนโลยี)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชั่น
2565 - 2566 ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2562 - 2566 ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2562 - 2565 กรรมการผู้จัดการ บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
2561 - 2565 รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
บมจ. วาว แฟคเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์)
2552 - 2565 ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
2562 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีค
2560 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2554 - 2562 ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานผู้บริหาร บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
 • บมจ. โมโน เน็กซ์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์
 • บจ. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต
 • บจ. ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต
 • บจ. พรีเมียม แอสเซท
 • บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส
 • บจ. ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
 • บจ. ผลิตพลังงาน
 • บจ. สมาร์ท ไฮเวย์
 • บจ. จัสมิน อินเตอร์เนต
 • บจ. จัสกรีน
 • บจ. จัสมิน ซับมารีน เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์
 • บจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์
 • บจ. ทรี บีบี ทีวี
 • บจ. อคิวเมนท์
 • บจ. เอเซียส (ประเทศไทย)
 • บจ. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส
 • บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
 • บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -