นายคามารูดิน บิน เมอรานัน

กรรมการ

นายคามารูดิน บิน เมอรานัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 12 พฤศจิกายน 2546

อายุ (ปี): 59

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • Master of Business Administration, (Finance) Central Michigan University
  • Bachelor of Science degree, magna cum laude (Finance), Central Michigan University
  • Diploma in Actuarial Science, University Technology MARA

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Investment Ltd.
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร AirAsia Group Berhad
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร AirAsia Berhad
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Com Travel Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม Touristly Travel Sdn. Bhd.)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Philippines, Inc.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Philippines AirAsia, Inc.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ RedBeat Ventures Sdn. Bhd.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ LC Airfields Sdn. Bhd. (In Striking Off)
2560 - ปัจจุบัน Commissioner PT. Airasia Indonesia TBK
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Tune Live Sdn. Bhd.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Tune Lads Sdn. Bhd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Asia Aviation Capital Limited
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia SEA Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม AirAsia Global Shared Services Sdn. Bhd.)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ GCG Capital Limited
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Epik Shop Sdn. Bhd. (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Lancefield Property SARL
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ New Queens Park Development SARL
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Biglife Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม Big Loyalty Sdn. Bhd.)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Big Duty Free Sdn. Bhd. (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ CJS Aviation Pte. Ltd. (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Educ8 Group Sdn. Bhd.
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Rangers Developments Ltd.
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Rangers Stadium Development Ltd.
2556 - ปัจจุบัน Non Independent Non-Executive Director Tune Protect Group Berhad
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ DCS Energy Sdn. Bhd.
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Epsom College Malaysia Sdn. Bhd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Caterham Cars Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Caterham Cars Group Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Caterham Enterprises Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Caterham Merchandising Ltd. (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Caterham Technology & Innovation Ltd. (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ EQ8 Limited (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ QPR Asia Sdn. Bhd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ QPR Holdings Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ The Queens Park Rangers Football & Athletic Club Ltd.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Caterham Factory Limited
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Caterham Ventures Sdn. Bhd.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Tune Group.com Ltd.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Tune Tones Sdn. Bhd.
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ Aero Ventures Sdn. Bhd. (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Corporate Services Limited
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ Muncul Juara Sdn. Bhd.
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ Pacific Gem Sdn. Bhd.
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ Tune Group Sdn. Bhd.
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ Notel Management Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม Tune Hotels Management Sdn. Bhd.)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ Sofa Al Azhar Sdn. Bhd.
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ New Haven Resort Sdn. Bhd.
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ OMT Hotels Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม Tune Hotels Sdn. Bhd.)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ Tune Longhaul Sdn. Bhd. (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ BigPay Malaysia Sdn. Bhd.
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ Tune Talk Sdn. Bhd.
2549 - ปัจจุบัน Non Independent Non-Executive Director AirAsia X Berhad
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ All Agile Industries Sdn. Bhd. (อยุ่ระหว่างการชำระบัญชี)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Yayasan Pendidikan Titiwangsa
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ Dragonback Media Interactive Sdn. Bhd. (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ Tune Hotels.com Limited
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ Tuneasia.com Sdn. Bhd. (S308(4))
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ Wheatley Sdn. Bhd. (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia (Mauritius) Ltd.
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Go Holiday Sdn. Bhd.
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ Domeplex Consolidated Sdn. Bhd.
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ Persian Beauty Sdn. Bhd.
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ Tune Air Sdn. Bhd.
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ Incam Resources Sdn. Bhd.
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ Incam Global Sdn. Bhd.
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Raindance Music Sdn. Bhd.
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ Nescorp Resources Sdn. Bhd.
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ Music Works Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia, Inc.
ปัจจุบัน Commissioner PT Indonesia AirAsia
2552 - 2563 กรรมการ Intrinsic Capital Management Sdn. Bhd.
2543 - 2563 กรรมการ Incam Consulting & Trading Sdn. Bhd.
2543 - 2563 กรรมการ Incam Corporation Sdn. Bhd.
2543 - 2563 กรรมการ Incam Equity Sdn. Bhd.
2538 - 2563 กรรมการ Red Podium Sdn. Bhd.
2553 - 2562 กรรมการ Tune Studios Sdn. Bhd.
2546 - 2562 กรรมการ Chestar Propeties Sdn. Bhd.
2559 - 2061 กรรมการ Tune Capital Limited
2557 - 2561 กรรมการ BIG Investments Ltd.
2554 - 2561 กรรมการ CJ Aviation Holdings Pte. Ltd.
2554 - 2560 กรรมการ Ultimate Skyline Sdn. Bhd.
2557 - 2559 กรรมการ roKKi Retail Ltd.
2551 - 2559 กรรมการ Tune Service Sdn. Bhd.
2553 - 2558 กรรมการ Dinato Racing Ltd.

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย