นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกัน

กรรมการ

นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 ธันวาคม 2559

อายุ (ปี): 62

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • Accountancy, Member of Institute of Chartered Accountants in England & Wales
  • Accountancy, Member of Malaysian Institute of Accountants

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 : ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน Independent / Non-Executive Director AirAsia Group Berhad
2561 - ปัจจุบัน Independent / Non-Executive Chairman Bonia Corporation Berhad
2558 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
2556 - ปัจจุบัน Independent / Non-Executive Director Sona Petroleum Berhad (in Members’ Voluntary Liquidation)
2548 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd.
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ MKM Resources Sdn. Bhd.
2545 - ปัจจุบัน Independent / Non-Executive Director Rashid Hussain Berhad (In Members’ Voluntary Liquidation)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ Fernrite Sdn. Bhd.
2559 - 2561 Independent / Non-Executive Director AirAsia Berhad
2556 - 2560 กรรมการอิสระ Ideate Media Sdn. Bhd.
2554 - 2560 Non-Independent / Non-Executive Director Astro Malaysia Holdings Berhad
2554 - 2560 กรรมการอิสระ Astro Overseas Ltd.
2546 - 2560 กรรมการอิสระ Astro All Asia Networks Limited
2556 - 2559 กรรมการ RHB Investment Bank Berhad
2556 - 2559 กรรมการ RHB Securities (Thailand) Plc.
2554 - 2559 กรรมการ RHB Bank Berhad
2552 - 2559 ประธานบริษัท RHB Capital Berhad

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย