นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกัน

กรรมการ

นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 ธันวาคม 2559

อายุ (ปี): 68

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • Accountancy, Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales
  • Accountancy, Member of Malaysian Institute of Accountants

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 : ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ปัจจุบัน กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานบริษัท Tune Protect Group Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานบริษัท BNP Paribas Malaysia Bhd.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร Capital A Berhad (formerly known as AirAsia Group Berhad)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร IRIS Corporation Berhad
2558 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
2548 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd.
2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร Rashid Hussain Berhad (In Members’ Voluntary Liquidation)
2539 - 2564 กรรมการ Fernrite Sdn. Bhd.
2561 - 2562 กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร Bonia Corporation Berhad
2556 - 2562 กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร Sona Petroleum Berhad
2546 - 2562 กรรมการ MKM Resources Sdn.Bhd.
2559 - 2561 กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร AirAsia Berhad

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย