นางธีลฎี พันธุมจินดา

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางธีลฎี พันธุมจินดา

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 12 พฤษภาคม 2566

อายุ (ปี): 49

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท (บริหารทรัพยากรมนุษย์) Rutgers, The State University of New Jersey, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์)
2557 - 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย