นายธาตรี ขวัญสังข์

ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย

นายธาตรี ขวัญสังข์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 พฤศจิกายน 2559

อายุ (ปี): 51

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท การจัดการความปลอดภัยด้านการบิน มหาวิทยาลัย Central Missouri State, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 0.0022

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2549 - 2559 ครูการบินและผู้จัดการแผนกความปลอดภัย บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย