นางสาวณัฏฐิณี ตะวันชุลี

ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์

นางสาวณัฏฐิณี ตะวันชุลี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 กรกฎาคม 2561

อายุ (ปี): 44

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2554 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย