หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 สิงหาคม 2561

อายุ (ปี): 58

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ State University of New York, U.S.A.
  • อนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์ Kemper Military College, Missouri, U.S.A.
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 12/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 0.19

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดลวี โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีโคโนลอดจ์
2547 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2554 - ส.ค. 2560 กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2557 - 2558 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  • บจ. เดลวี โฮลดิ้ง
  • บจ. อีโคโนลอดจ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -