พนักงาน : ทรัพยากรสำคัญสู่ความสำเร็จ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติ ต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง การแต่งตั้งและการโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังมี ความตั้งใจ ที่จะสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงมีการจัดการฝึกอบรมตามความจำเป็นของแต่ละส่วนงาน โดยได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

อัตราการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย

พนักงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพในการทำงาน และส่งเสริมทัศนคติที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาทักษษะสำคัญในการทำงานสอดประสานกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้ทั้งรูปแบบห้องเรียน และการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายในการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 3.5 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี

ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในปี 2019

เป็นการสำรวจประจำปี 2019 ซึ่งทำในทุกประเทศของแอร์เอเชียกรุ๊ป ผลสำรวจที่ออกมานั้น ประเทศไทยได้คะแนน 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของทั้งกรุ๊ปเป็น 4.3

ภายหลังจากนั้น ทางฝ่ายทรัพากรบุคคลได้มีการนำหัวข้อที่ได้คะแนนต่ำสุด "Recognition and Appreciation 4.1" มาทำการพัฒนา โดยจัดทำเป็นโครงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานพี่ปฏิบัติงานดี

Turnover rate 2019

การเก็บข้อมูลเพื่อคำนวณออกมาเป็น Turnover Rate นั้น สามารถคำนวณได้จากจำนวนพนักงานลาออกในแต่ละปีเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมดซึ่ง turnover rate คือตัวชี้วัดหนึ่ง ที่สามารถบอกได้ว่า พนักงานมีความอยู่ดีมีสุข หรือรู้สึกอย่างไร ต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงาน เพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทน เป็นต้น ในขณะที่ทำงานกับบริษัทอัตรา Turnover Rate เท่าไหร่ถึงจะดี นั้น ไม่ได้มีกำหนดเป็นตัวเลขตายตัว ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และเหตุการณ์แวดล้อมอื่นๆ ในช่วงเวลาเฉพาะ ทีมีผลต่อการตัดสินใจลาออกได้ในปีนั้นๆ นอกเหนือจากปัจจัยภายในว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรกับบริษัท

ในทางทฤษฎี หลายๆ องค์กรณ์ ใช้อัตรา Turnover Rate ไม่เกิน 10-20%

ไทยแอร์เอเชียเอง ได้เก็บข้อมูลอัตรา Turnover Rate ในปี 2019 ซึ่งพบว่า อัตรา = 3.3% ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่ไม่สูง