พนักงาน : ทรัพยากรสำคัญสู่ความสำเร็จ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติ ต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง การแต่งตั้งและการโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังมี ความตั้งใจ ที่จะสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงมีการจัดการฝึกอบรมตามความจำเป็นของแต่ละส่วนงาน โดยได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม ดังนี้