ช่องทางการร้องเรียน

นโยบายในการรายงานเบาะแส

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ได้กำหนดช่องทางในการรายงานเบาะแส (Whistle blowing Policy) ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่นๆ ในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพเบาะแสที่ควรรายงาน

 • การกระทำที่ทุจริตและ/หรือ ฉ้อโกง
 • การใช้อำนาจในทางไม่ชอบ
 • การใช้เงิน ทรัพย์สินและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทโดยไม่ได้รับการอนุมัติ
 • มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ตำแหน่งโอกาสทางธุรกิจ
 • การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
 • มีความเกี่ยวข้องกับทางการเมืองและการกระทำที่เป็นอันตราย และ/หรือผิดกฎหมายอื่น ๆ
 • การละเลย/ การทุจริตต่อหน้าที่
 • การกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การกระทำที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ่งอำนวยความสะดวกและ/หรือต่อพนักงานของบริษัท
 • การกระทำที่ไม่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
 • การปกปิดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
 • การกระทำที่ข่มขู่ คุกคาม สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน

 • ข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่มีเหตุอันเป็นสมควร
 • ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี
 • ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ

แนวทางในการรายงานเบาะแส

 • ประเภทของการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดปกติ
 • ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • เวลา สถานที่ และวันที่ของการฉ้อโกงหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น
 • วิธีการที่กระทำการทุจริต
 • ผู้ที่เป็นพยานในการฉ้อโกงหรือทุจริต
 • เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรักษาความลับและการตอบโต้

ข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับโดยบริษัทและมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตมิให้ได้รับการข่มขู่หรือคุกคามจากการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสนั้น ส่วนผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสมรวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยการส่ง E-mail มาที่ thaiwhistleblower@airasia.com