ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

ปี 2564
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2564 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564 ดูวิดีโอ
แบบ 56-1 One Report ปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
THAILAND FOCUS 2020 VIRTUAL CONFERENCE BY SET ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY UBS SECURITIES ดาวน์โหลด
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง
เอกสารนำเสนอประจำปี 2563 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563 ดูวิดีโอ
รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562 ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
LOCAL NON-DEAL ROADSHOW - BUALUANG SECURITIES ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลด
ONEASEAN CONFERENCE 2019 ดาวน์โหลด
THAILAND FOCUS 2019 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ดาวน์โหลด
CITI ASEAN C-SUITE CONFERENCE 2019 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนมิถุนายน ปี 2562 ดาวน์โหลด
NIFA 2019 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
CLSA ASEAN FORUM 2019 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2562 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2562 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2562 ดูวิดีโอ