ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

ปี 2566
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2566 ดาวน์โหลด
Sustainability in Aviation ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนมิถุนายน ปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนพฤษภาคม ปี 2566 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนเมษายน ปี 2566 ดาวน์โหลด
Investor Day 2023 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง
Sustainability in Aviation ดูวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2566 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2566 ดูวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2566 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2566 ดูวิดีโอ
Investor Day 2023 ดูวิดีโอ
แบบ 56-1 One Report ปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
RESULTS BRIEFING FY2022 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
SCBS VIRTUAL CONFERENCE PRESENTATION ดาวน์โหลด
BLS THAI CORPORATE DAY PRESENTATION 2022 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
FINANSIA Online Investment Conference 2022 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565 ดูวิดีโอ
RESULTS BRIEFING FY2022 ดูวิดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2565 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2565 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2565 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565 ดูวิดีโอ
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทใหม่ ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2564 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2564 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564 ดูวิดีโอ