ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

ปี 2565
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
SCBS VIRTUAL CONFERENCE PRESENTATION ดาวน์โหลด
BLS THAI CORPORATE DAY PRESENTATION 2022 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
FINANSIA Online Investment Conference 2022 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2565 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565 ดูวิดีโอ
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทใหม่ ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2564 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2564 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564 ดูวิดีโอ
แบบ 56-1 One Report ปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
THAILAND FOCUS 2020 VIRTUAL CONFERENCE BY SET ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY UBS SECURITIES ดาวน์โหลด
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง
เอกสารนำเสนอประจำปี 2563 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563 ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563 ดูวิดีโอ