การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ