การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับรูปเล่ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566
เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
เอกสารแนบ 6 ขั้นตอนและข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 6.2 วิธีปฏิบัติและคู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 7 การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้า
เอกสารแนบ 8 คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ