การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ฉบับรูปเล่ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
เอกสารแนบ 6 ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบ
เอกสารแนบ 6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 6.2 คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting)
เอกสารแนบ 7 การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้า
เอกสารแนบ 8 คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไป)
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ