นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ดูทั้งหมด
15
ธ.ค.
2563
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
14
ธ.ค.
2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564
10
พ.ย.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10
พ.ย.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ชื่อย่อหุ้น : AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
(สกุลเงิน บาท)
2.36

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.02(0.85%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

31,130,100

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.32 - 2.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.00 - 3.06

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล