นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูทั้งหมด
26
พ.ค.
2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)
12
พ.ค.
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12
พ.ค.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12
พ.ค.
2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2566

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล