นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ดูทั้งหมด
26
ก.พ.
2563
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2562
26
ก.พ.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26
ก.พ.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26
ก.พ.
2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ชื่อย่อหุ้น : AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
(สกุลเงิน บาท)
1.24

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-0.19(-13.29%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

66,596,800

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.24 - 1.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.24 - 4.76

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2562

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล