การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้โดยสาร และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น

โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่มหลัก คือ หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า (ผู้โดยสาร) ชุมชน พนักงาน (Allstars) นักลงทุน/สถาบันการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ ทำให้บริษัทต้องศึกษา การรับรู้ ทัศนคติ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสอบถามและรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง เพื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ นำมาพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนอง เท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันได้ในระยะยาว

หน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

1. หน่วยงานภาครัฐ

 • ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารฝ่าย ปกครองและองค์กรผู้กำกับดูแล
 • อย่างน้อย 5 ครั้ง
 • หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงาน ผู้ออกใบอนุญาตและทำหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ
 • การรายงานผลให้กับ หน่วยงานราชการ
 • ทุกเดือน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อให้ การดำเนินงานเกิดความสอดคล้องของระเบียบหลักเกณฑ์ของภาครัฐ และการทำธุรกิจสายการบิน จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในประเด็นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานของราชการ
 • ทุกเดือน
 • ทำงานสอดรับกับนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งในและ ต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • อย่างน้อย 3 โครงการ
 • ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ สามารถช่วยกระตุ้นตัวเลขนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ โดยองค์กรการท่องเที่ยว นั้นคาดหวังให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการ เพื่อสร้างความต้องการในการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

  ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของ รัฐในแต่ละจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทาง ช่วยให้การติดต่อ ประสานงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งมีความ คาดหวังของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีต่อเราคือการร่วมสนับสนุน กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

2. ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

 • รับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสาร โดยผ่านการสำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction survey )
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ทุกไตรมาส
 • องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องทำความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการ ให้บริการที่ตอบสนองความพึงพอใจ ของลูกค้า และเมื่อลูกค้าพอใจจะ กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สำหรับลูกค้าของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะมีความคาดหวังให้การเดินทาง ไปถึงจุดหมายปลอดภัยตรงต่อเวลา และขั้นตอนในการใช้บริการที่ สะดวกสบาย สามารถติดต่อสอบถามได้ เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับ เรื่องต่างๆ เช่น ศูนย์บริการลูกค้า สัมพันธ์ Live Chat, Twitter (Ask AirAsia)
 • เวลาทำการของทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับ Live Chat
 • การพบปะลูกค้าผ่านสำนักงานขาย และศูนย์บริการการท่องเที่ยว แอร์เอเชีย
 • เวลาทำการของทุกวัน

ชุมชน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

3. ชุมชน

 • การลงพื้นที่ต่อเนื่องในการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในโครงการ Journey D
 • จำนวน 4 ชุมชน ประชุมรายเดือนทุกเดือน การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาตลอดปี

  เวิร์กช็อป 6 ครั้ง ต่อชุมชน

  ทริปทดสอบ 6 ครั้ง ต่อชุมชน รวมทั้งหมด 24 ทริป
 • การมีส่วนร่วมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในการเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนให้ชุมชนมีความแข็งแรง และยั่งยืน

  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เกิดคุณค่าร่วมกันในระยะยาว สร้างความผูกพัน ไว้เนื้อเชื่อใจจากชุมชนถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แบรนด์ด้วย
 • การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเรื่อง ความเท่าเทียมในการเดินทาง โดยเครื่องบิน ผ่านโครงการ แอร์เอเชียอารยสถาปัตย์ (AirAsia friendly design)
 • จำนวน 3 ครั้ง เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการเข้าถึง ได้ทุกที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ ทุกคน ทุกวัย ทุกสถานะ
 • การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและ สังคมผ่านงานแอร์เอเชีย “ตลาดนัดบินคุ้ม คุณภาพครบ”
 • จำนวน 3 ครั้ง
  มกราคม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
  กุมภาพันธ์ : เชียงราย
  เมษายน : ภูเก็ต
 
 • การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้กับชุมชน ผ่านโครงการ AirAsia Fly To Dreams Tennis Tournament มอบอุปกรณ์กีฬา สนามฟุตบอล สนามบาสให้กับชุมชน และการ สนับสนุนสโมสรฟุตบอลต่างๆ รวมถึง จัดคลินิกฟุตบอล นำนักฟุตบอล ทีมชาติไปสอนฟุตบอลให้กับ เยาวชนในชุมชนต่างๆ
 • เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
 

สื่อมวลชน

 • กิจกรรมสื่อสารและเข้าถึง สื่อมวลชน เช่น งานแถลงข่าว สัมภาษณ์กลุ่ม ฯลฯ

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เที่ยวบินปฐมฤกษ์
  ทริปสื่อมวลชน
  เยี่ยมเยียนสื่อมวลชน
 • 20 ครั้ง
  (ต่างประเทศ 12 ครั้ง กรุงเทพฯ 5 ครั้ง ภูมิภาค 3 ครั้ง)

  79 ครั้ง
  21 ครั้ง
  17 ครั้ง
  5 ครั้ง
  (แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 1 ครั้ง และภูมิภาค 4 ครั้ง)
 • สื่อมวลชน เป็นตัวกลางการสื่อสาร ทางการตลาดและภาพลักษณ์ ระหว่าง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ในวงกว้างทุกคน ผ่านข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมไปถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤต ซึ่งสื่อมวลชนจะมีบทบาทสำคัญ ในการกำหนดทิศทางของข่าว ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Employees (Allstars)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

4. Employees (Allstars)

 • การสื่อสารข่าวสารผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ระบบ Workplace by Facebook
 • ทุกวัน
 • พนักงาน คือหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยพนักงาน เป็นส่วนสำคัญในการส่งมอบคุณค่า ให้กับลูกค้า จึงจำเป็นต้องทำ ความเข้าใจถึงความต้องการ ความท้าทายและแรงบันดาลใจ และริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมให้ สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ทั้งนี้พนักงานมีความคาดหวัง ให้องค์กรรับฟังความคิดเห็น ชื่นชมผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ให้การประเมินผลและผลตอบแทน อย่างเป็นธรรม และมีการพัฒนา ศักยภาพให้กับพนักงาน อย่างไม่หยุดยั้ง
 • การประเมินศักยภาพของพนักงาน ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
 • ทุก 6 เดือน
 • การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของผู้บริหาร
 • ทุกสัปดาห์
 • การประชุมตัวแทนหน่วยงานเพื่อ แจ้งข่าวสาร หรือหารือแก้ไขปัญหา จากการดำเนินงาน (Operation meeting)
 • ทุกเดือน
 • การจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ พนักงานผ่าน Allstars Do Good ส่งเสริมให้พนักงานทำงานจิตอาสา ตามที่แต่ละคนถนัด
 • ทุกเดือน
 • การจัดพื้นที่ให้พนักงานมีโอกาส ในการแสดงความสามารถตาม ความถนัด เช่น ชมรมกีฬา
 • ทุกเดือน
 • ผู้บริหารเยี่ยมเยียนพนักงาน เดือนละครั้ง (Family Visit)
 • เดือนละครั้ง
 • งานเลี้ยงอาหารค่ำพนักงาน ประจำปี (Annual Dinner Party)
 • ปีละครั้ง

นักลงทุน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

5. นักลงทุน

 • ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารระดับสูง
 • ทุกไตรมาส
 • นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการเข้าถึง ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สม่ำเสมอ ตรงเวลาและทันเหตุการณ์ โดย เปิดเผยอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน
 • การพบนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศ
 • 13 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ทุกปี
 • เยี่ยมชมกิจการ
 • ทุกปี
 • เว็บไซด์บริษัท
 • ตลอดเวลา

สถาบันทางการเงิน

 • พบปะ ประชุม พูดคุย เกี่ยวกับ ผลประกอบการและโครงการต่างๆ ของบริษัท
 • 2 ครั้งต่อปี
 • การสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ทำให้สามารถสั่งซื้อเครื่องบินได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความคาดหวังของกลุ่มสถาบัน การเงินคือ การเติบโตของบริษัท เป็นไปตามเป้าหมาย และมีวินัย ทางการเงินที่ดี
 • ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ
 • ตลอดปี
 • แจ้งและจัดส่งข้อมูลและรายงาน การทำธุรกรรมต่างๆ
 • ทุกเดือน
 • สัมมนาและประชุมเชิงวิชาการ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน
 • ทุกเดือน

พันธมิตรทางธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

6. พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ผลิตเครื่องบิน ผู้ผลิตเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน

 • การพบปะ การประชุม โทรศัพท์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดต่อผ่านตัวแทนของบริษัท
 • ทุกเดือน
 • เราต้องทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิต เครื่องบิน บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ และศูนย์ซ่อมเครื่องบินและ เครื่องยนต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นคู่ค้า ผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์ให้ เรานำมาใช้ประกอบธุรกิจแล้ว ยัง คอยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจซ่อมประจำวัน หรือใน วาระต่างๆ โดยจะให้คำแนะนำใน การซ่อมบำรุง เพื่อทำให้เครื่องบิน สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น พร้อมรับฟังข้อแนะนำจากบริษัท เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดี ยิ่งขึ้น และเผยแพร่วิธีการซ่อม บำรุงให้กับสายการบินอื่น นับเป็น ประโยชน์ในภาพรวม
 • ประชุมทางไกลกับบริษัทผู้ผลิต เพื่อรับข้อมูลอัปเดตต่างๆ
 • ทุกเดือน
 • บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์ เยี่ยมชมฝูงบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • 2 ครั้งต่อปี
 • ประชุมหาหรือกับบริษัทผู้ผลิต เครื่องบินและเครื่องยนต์
 • ทุกปี
 • แชตรูม 24 ชั่วโมง ที่มีทีมงาน วิศวกรรมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และทีมวิศวกรรมของบริษัทผู้ผลิต
 • ตลอดเวลา