การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจําเพื่อศึกษาการรับรู้ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

ผ่านการสอบถามและรับฟังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง เพื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ นํามาพัฒนาและกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองให้เท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาว

บจ. ไทยแอร์เอเชีย แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 9 กลุ่มหลัก ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า (ผู้โดยสาร) ชุุมชน สื่อมวลชน พนักงาน (Allstars) นักลงทุุน สถาบันทางการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

ผู้มีส่วนได้เสีย

1. ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • มีการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีจากโปรแกรม AskBo หรือหน้าเพจบริการช่วยเหลือในหน้าเว็บไซต์ของแอร์เอเชีย
 • บริการช่วยเหลืออย่างครบวงจร
 • การให้บริการภาคพื้นแบบยอดเยี่ยม โดยเน้นการให้บริการและการให้ความช่วยเหลืออย่างมีมาตรฐาน และสะดวกรวดเร็ว
 • ผู้โดยสารต้องได้รับความพึงพอใจภายในห้องโดยสาร และความสะดวกสบายจากการบริการของพนักงานต้อนรับ

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การจัดตั้งทีมสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าเพื่อตอบสนองและรับฟังความต้องการของผู้โดยสารโดยตรงและทันท่วงที
 • แก้ไขและพัฒนาจากข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
 • พัฒนาระบบการเช็คอินและนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการขึ้นเครื่อง
 • มีการตรวจสอบและรายงานผลเกี่ยวกับความสะอาดและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร เพื่อรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานการบริการทั้งก่อน ขณะ และหลังการบริการ
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความรู้และตระหนักถึงการบริการที่ดีที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยเรียนรู้จากคำติชมของผู้โดยสาร

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • การเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา
 • สินค้าและบริการที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต
 • สร้างคุณค่าร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 • การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
 • ได้รับความปลอดภัย ความสะดวก และประทับในในการบริการ

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องต่าง ๆ เช่น ผ่านพนักงานทาง Live Chat หรือ Chatbot บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแอร์เอเชีย หรือผ่านทาง mobile application Super App รวมทั้งช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งช่องทางติดต่อทั้งหมดมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจัดทำรายงานความพึงพอใจของสถานีทุกเดือนเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจและข้อพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ทุกสถานีทราบถึงความต้องการขอผู้โดยสารและนำมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • คะแนนความพึงพอใจของผู้โดยสาร
 • Ask BO Chatbot
 • การจ้างบริษัทภายนอกมาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • การสำรวจความคิดเห็นผู้โดยสารหลังการให้บริการผ่านทางอีเมล

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

2. พนักงาน

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการและค่าตอบแทน
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 • การดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
 • การดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมให้กับพนักงาน
 • ทบทวนและจัดทำการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ
 • เปิดช่องทางการสื่อสารให้กับพนักงาน สามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อเรียกร้องโดยตรงต่อผู้บริหาร เช่น ตู้ ปณ. สันติสุข, AskPAC, Chatbot, และอีเมล

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • การดูแลด้านอารมณ์เพื่อสุขภาพจิตที่ดี
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสวัสดิการที่ครอบคลุมแก่พนักงาน
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อพนักงานทุกฝ่าย

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • การสื่อสารข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทางอีเมลและ โปรแกรม Workplace ซึ่งใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบแชท ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในบริษัทผ่านการโพสต์ และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน Live Streaming
 • การประชุมตัวแทนหน่วยงานเพื่อแจ้งข่าวสารหรือหารือแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงาน ทุกไตรมาส
 • โครงการ Peer Support และแอปพลิเคชั่นสำหรับช่วยเหลือพนักงาน Naluri
 • การประชุม Coffee Talk ระหว่าง CEO กับผู้บริหารระดับสูงของทุกแผนก ทุกสัปดาห์

นักลงทุน

ผู้มีส่วนได้เสีย

3. นักลงทุน

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อเนื่อง และทั่วถึง รวมถึงการให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ความเชื่อมั่นต่อองค์กรและการลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท
 • การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 • ผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่ดี

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่รัดกุม และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส
 • มีกระบวนการการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเปิดเผยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจอย่างครบถ้วนและรัดกุม
 • สื่อสารประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ รวมถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทดำเนินกิจการโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประชุมแถลงผลประกอบการทุกไตรมาสภายใน 1 วันทำการ หลังจากส่งงบการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจการ เสนอข้อคิดเห็น และข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่อบริษัท รวมถึงถกประเด็นคำถามผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนการทำงานที่มุ่งรักษาและยกระดับความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำผู้บริหารระดับสูงไปพบกับนักลงทุนสถาบันทุกไตรมาสหลังแถลงผลประกอบการ
 • การรักษาสัมพันธ์กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อสนับสนุนการออกบทวิเคราะห์และเพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อย การจัดงานพบปะนักลงทุนประจำปี เป็นต้น
 • ผู้บริหารปรับกลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันท่วงที ตามมาตรฐานของประเทศไทยและสากล
 • ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่พึงได้รับครบถ้วน
 • ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเข้าใจผลประกอบการของบริษัท สภาพการแข่งขัน และกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกกลุ่มมีโอกาสพบปะและสอบถามข้อมูลกับผู้บริหารทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
 • ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทจากกลยุทธ์การดำเนินงานที่บริษัทเปิดเผย เพื่อตัดสินใจลงทุนตามผลตอบแทนที่คาดหวังได้

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • การจัดทำรายงานประจำปีต่อเนื่องทุกปี และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
 • ผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งสิทธิผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านอีเมล taa_investorrelations@airasia.com หรือโทร 0-2562-5745-6 และส่วนงานเลขานุการบริษัทผ่านอีเมล aav_companysecretary@airasia.com หรือโทร 0-2562-5700 เพื่อให้ตรวจสอบสิทธิได้ทุกวันทำการ
 • การจัดประชุมแถลงผลประกอบการทุกไตรมาสโดยผู้บริหาร ผสมผสานระหว่างระบบออนไลน์และออฟไลน์
 • ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านอีเมล taa_investorrelations@airasia.com หรือโทร 0-2562-5745-6 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้ทุกวันทำการ
 • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์พิจารณารับนัดประชุมจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนกับผู้บริหารตามความเหมาะสม โดยในปีที่ผ่านมามีอัตราการรับนัดประชุมร้อยละ 100
 • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จัดงานพบปะนักลงทุนประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดที่สถานที่ของบริษัท
 • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนเยี่ยมห้องค้าบริษัทหลักทรัพย์ฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลโดยตรงและรักษาความสัมพันธ์กับนักลงทุนรายย่อย
 • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน เอกสารนำเสนอแต่ละไตรมาส วิดีโอการแถลงผลประกอบการ และวิดีโอกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

สถาบันทางการเงิน

ผู้มีส่วนได้เสีย

4. สถาบันทางการเงิน

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจที่ดี และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
 • การจัดการความเสี่ยงองค์กร
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • นโยบายทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
 • การดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
 • การรับฟังข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจ
 • ผู้บริหารปรับกลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • การดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • มีความสามารถในการชำระภาระข้อผูกพันทางการเงิน

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • จัดส่งข้อมูลและรายงานการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดระยะเวลา เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดปี
 • สัมมนาและประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตลาดเงินและตลาดทุน ทุกไตรมาส
 • พบปะและประชุม เกี่ยวกับผลประกอบการและโครงการของบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้มีส่วนได้เสีย

5. หน่วยงานภาครัฐ

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื้อกำหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
 • การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การสนับสนุนและส่งเสริม การท่องเที่ยว และพัฒนาอุตสาหกรรม การบินอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการร่วมกัน
 • วางแผนและจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน นโยบาย รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยว ข้องอย่างเคร่งครัด
 • ร่วมหารือและ จัดทำโครงการกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • สำรวจความพร้อมของเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนและคาร์บอนเครดิตที่ได้มาตรฐานของ CORISA เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • ได้แนวนโยบายและทิศทาง รวมถึงการปฏิบัติร่วมกัน
 • เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
 • หน่วยงานภาครัฐและบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • สามารถสร้าง รายได้ให้กับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
 • บรรลุผลตามมาตรฐานและข้อกำหนดองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • ติดตามการทำงานร่วมกับคณะทำงานเป็นประจำผ่าน การประชุมหารือ และนำข้อสรุปไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามและดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการแก้ไข กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของบริษัท อย่างเป็นประจำ
 • ทำงานสอดรับกับนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปี
 • การประชุมทุก ๆ 2 เดือนกับสายการบินอื่น ๆ ในสมาคมสายการบินไทยเพื่อสนับสนุนนโยบายการบินแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • การมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอกับหน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

สื่อมวลชน

ผู้มีส่วนได้เสีย

6. สื่อมวลชน

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้ข้อมูลบริษัท อย่างถูกต้องและรอบด้าน
 • การตอบสนองต่อประเด็นข่าวที่รวดเร็ว
 • วิสัยทัศน์ของบริษัท และมุมมองภาพรวมต่ออุตสาหกรรมในฐานะผู้นำสายการบินราคาประหยัด รวมไปถึงนโยบายในแต่ละประเด็น
 • ทีมสื่อสารองค์กรที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมให้บริการ และตอบสนองอย่างรวดเร็ว

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนก่อนนำเสนอข่าวของบริษัทต่อสื่อมวลชน โดยคำนึงถึงองค์ประกอบและคุณค่าของเนื้อหา
 • การสร้างวัฒนธรรมของฝ่ายสื่อสารองค์กรให้มีความพร้อมในการบริหารการสื่อสาร สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง รวดเร็ว โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต
 • การสร้างกลุ่มในแอปพลิเคชั่น อาทิ กลุ่มไลน์ ระหว่างฝ่ายสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนกลุ่มต่างๆ เพื่อการนำเสนอ ข่าวสารอย่างทันท่วงที
 • การแสดงวิสัยทัศน์ต่อสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส
 • จัดสรรทีมงานในฝ่ายสื่อสารองค์กร ที่ดูเเลสื่อมวลชนเเต่ละกลุ่มเป้าหมาย ที่เเตกต่างกัน
 • สร้างวัฒนธรรมทีมงานต่อการตอบสนองสื่อมวลชนเชิงรุกเเละรวดเร็ว

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

  • สื่อมวลชนได้รับข่าวสารของบริษัทที่เป็นทางการ เชื่อถือได้ เพื่อการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
  • สื่อมวลชนได้ข้อมูลที่รวดเร็ว จากแหล่งข่าวหรือเจ้าของข่าว เพื่อนำเสนอได้ทันต่อกระเเส
  • สื่อมวลชนได้อัพเดตข้อมูลบริษัทต่อเนื่อง ทำให้เข้าใจภาพรวมของบริษัท พร้อมนำเสนอข่าวสารที่มีพัฒนาการ
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายสื่อสารองค์กรเเละสื่อมวลชน เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
  • มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที เเละข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • ช่องทางการมีส่วนร่วมหลักผ่าน การนำเสนอข่าวอีเมล กลุ่มไลน์ และการติดต่อทางโทรศัพท์กับฝ่ายสื่อสารองค์กรโดยตรง
 • การนำเสนอข่าวบริษัทในหลากหลายประเด็นต่อเนื่อง เฉลี่ย 2 ข่าวต่อสัปดาห์
 • การเเถลงข่าวภาพรวมธุรกิจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือการเเถลงข่าวตามวาระ 2-3 ครั้งต่อปี เพื่อให้ผู้บริหารเเละสื่อมวลชนได้เเลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
 • ช่องทางติดต่อที่รวดเร็วที่สุด ผ่านโทรศัพท์กับฝ่ายสื่อสารองค์กรโดยตรง รวมทั้งกลุ่มไลน์ที่บริษัทตั้งขึ้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
 • การเเถลงข่าวในโอกาสต่างๆ อาทิ ภาพรวมธุรกิจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือการเเถลงข่าวตามวาระ 2-3 ครั้งต่อปี
 • การสัมภาษณ์ผู้บริหารผ่านทางโทรศัพท์ หรือการให้ข้อมูลต่อประเด็นคำถามต่างๆ ผ่านทางฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เป็นทางการ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงในการเผยเเพร่
 • ช่องทางการสื่อสารหลักผ่านทางไลน์
 • กรณีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ และตอบสนองได้ทันที

พันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย

7. พันธมิตรทางธุรกิจ

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ
 • การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าและการจัดการ

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์
 • ความร่วมมือในการทำงานและการส่งเสริมด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินคู่ค้า
 • ได้รับสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานและตามกฏหมายที่กำหนด
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • วางแผนเพื่อทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • ขยายระยะเวลา credit term ให้กับคู่ค้า
 • การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การให้ความร่วมมือเพื่อทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางภาครัฐฯและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของ อาหารทั้งภายในและต่างประเทศ
 • การเข้าร่วมโครงการยกระดับด้านความปลอดภัยร่วมกับคู่ค้าที่เป็นหน่วยซ่อมบำรุง
 • การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • การพบปะ การประชุม การสัมนาเชิงปฏิบัติการ การติดต่อผ่านตัวแทนของบริษัท และการเยี่ยมชมดูงาน
 • การประชุมกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและชิ้นส่วนต่างๆเพื่อรับข้อมูลการพัฒนาของผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • ตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเยี่ยมชมการปฏิบัติงานบริษัท
 • การประชุมหารือกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์
 • การรายงานผลประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำไตรมาส และประจำปี
 • การรายงานผลการดำเนินงา การรวมประชุม ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการประเมินคู่ค้าประจำปี

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย

8. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การมีส่วนร่วมในท้องถิ่นที่บริษัทให้บริการผ่านกิจกรรมส่งเสริมชุมชน
 • มูลนิธิแอร์เอเชียได้มอบเงินช่วยเหลือแก่กิจการเพื่อสังคมในอาเซียน เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
 • การจัดอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้การดำเนินธุรกิจให้ชุมชน
 • การดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัทเพื่อลดผลกระทบเชิงลบ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • จัดกิจกรรม Open House หรือการดูงานที่แอร์เอเชีย อะคาเดมีเพื่อให้ความรู้ด้านความยั่งยืนผ่านตัวอย่างของ การบริหารจัดการของสายการบิน

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • ทักษะและความรู้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อต่อยอดการเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • การลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • การสร้างความรับรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าร่วมกันตลอดห่วงโช่คุณค่า

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • จัดกิจกรรม Journey D ปีละ 2 ครั้งที่ชุมชนในจังหวัดที่บริษัทให้บริการ
 • ทุนจากมูลนิธิแอร์เอเชีย ซึ่งสามารถสมัครขอรับได้ตลอดทั้งปี โดยในปี 2566 มูลนิธิแอร์เอเชียได้มอบเงินทุนจำนวน 680,000 บาท ให้กับผู้นำสตรีกิจการเพื่อสังคมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ Fisherfolk
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ปีละ 1 ครั้ง
 • สัมมนาสาธารณะ ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง
 • การรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียผ่านการสัมภาษณ์กลุ่ม