ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้องหมายเลข 3200
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 02-562-5700
โทรสาร: 02-562-5705
เว็บไซต์: www.aavplc.com

เลขทะเบียนบริษัท

0107554000313

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

หุ้นสามัญจำนวน 11,592,857,143 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่า 1,159,285,714.30 บาท