สารจากประธานกรรมการ

คําชมที่พนักงานทุกคนของเราได้รับแล้วมีรอยยิ้มเสมอก็คือ “ถ้าต้องบินไปไหนและต้องตรงเวลาให้บินกับไทยแอร์เอเชีย”

เป็นที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจสายการบิน ไม่ใช่ใครก็ได้เข้ามาทําแล้วจะสําเร็จราบรื่น เพราะเป็นงานที่ต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้ผู้โดยสารและลูกค้าอื่นๆ เดินทางได้อย่างปลอดภัย พร้อมได้รับความสุขสะดวกสบายในทุกๆ วัน ซึ่งเบื้องหลังการทํางานและให้บริการในทุกๆ เที่ยวบิน พนักงานของไทยแอร์เอเชียทุกคนได้รับการพัฒนา ฝึกฝนทบทวนอย่างเข้มข้นสม่ำเสมอ ทั้งเรื่องข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการบินและการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ทั้งหมดก็เพื่อให้พร้อมในการออกไปให้บริการลูกค้าให้มีความสุข สะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะทําได้

คําชมนี้เมื่อออกจากปากของลูกค้าบ่อยๆ เป็นเวลานานๆ ทําให้กลายเป็นคุณลักษณะ (Character) ของไทยแอร์เอเชียที่ชัดเจนในความคิดของทุกคน ผมอยากจะบอกว่า เรื่องการ “ตรงเวลา” ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือความตั้งใจ เรามีคณะทํางาน OTP (On-Time Performance) ที่มาจากผู้บริหารพนักงานทุกๆ แผนกมาทํางานร่วมกัน โดยประชุมคณะทํางานอย่างน้อยเดือนละครั้ง มีซีอีโอเข้าร่วม และยังไม่รวมการประชุมย่อยสม่ำเสมอ ซึ่งทุกครั้งก็จะได้การเรียนรู้ และแนวทางการทํางานใหม่ๆ มาปรับใช้ รวมทั้งการใช้ ฐานข้อมูลต่างๆ มาวางแผนการทํางานล่วงหน้า อาทิ ข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลัง อัพเดตการกําหนดเวลาบิน (Block Time) ที่เหมาะสม เทศกาลงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบิน สิ่งเหล่านี้ทําให้ไทยแอร์เอเชียสามารถแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงบริการด้านความตรงต่อเวลาได้อย่างทันท่วงที เป็นที่ยอมรับสําหรับลูกค้าทุกคน รวมทั้งมีสถิติตรงต่อเวลาติดอันดับโลกการันตีมาโดยตลอด

เชื่อหรือไม่ว่า คําชมเหล่านี้เป็นกําลังใจสําคัญทําให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเราทุกคน เดินหน้าทํางานหนักกันมาตลอด โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในทุกๆ ด้านผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้กําลังใจ ผ่านคําชม ขอบคุณพนักงานทุกคนที่เชื่อมั่น แนวนโยบาย “Pause & Play” ของเรา พร้อมเข้มแข็ง ฝึกฝนตนเอง เตรียมความพร้อมให้สามารถกลับมาทํางานทันทีหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเราได้พิสูจน์ให้เห็นเเล้ว ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ที่เชื่อมั่นในทีมบริหารและพนักงานของเราเสมอมา

เรามั่นใจว่า จากนี้สายการบินไทยแอร์เอเชีย จะบินออกจากคลื่นลมแปรปรวนที่น่ากลัว สู่ฟ้าใส ทัศนวิสัยที่ดี พร้อมนําพาทุกท่านถึงปลายทางอย่างราบรื่นปลอดภัย กลับมาเติบโตอย่างเเข็งเเกร่งยั่งยืนอีกครั้ง

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ