สารจากประธานกรรมการ

"ขอให้อายุมั่นขวัญยืน” คือคำอวยพรที่เราคุ้นชิน มีความหมายคือ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และมีจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งในมุมมองของผมคำอวยพรนี้ คือ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ความยั่งยืน”

ในมุมมองของบริษัทก็ไม่ต่างกัน เราต้องการทำให้ธุรกิจเติบโต แข็งแรง และอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆ โดยพร้อมรับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะมีโรคภัยคุกคามหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาส่งผลกระทบ บางครั้งเราอาจเปลี่ยนเเผนมาเดินช้าๆ บ้าง แต่ด้วยการดูแลสุขภาพพื้นฐานมาอย่างดี มีวินัยมาตลอด เราก็จะฟื้นตัวได้ไม่ยากเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการทำงานด้านความยั่งยืนนั้นต้องอาศัยแรงผลักแรงดึงจากหลายภาคส่วน ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ นั้นคือ ตัวบริษัทเองต้องสนใจผลประกอบการ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน หรือจะมุ่งประโยชน์แต่การดูแลสังคมก็ไม่ได้ กฎกติกาจากหน่วยงานกำกับดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยโอบรับ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องสร้างความเเข็งเเกร่งให้เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งเพื่อผลประกอบการของบริษัท เเละเพื่อสังคม ซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับบริษัทได้ในทุกสถานการณ์

หัวใจของการทำงานด้านความยั่งยืน คือองค์กรต้องเป็นคนเก่งและคนดี ‘เก่ง’ คือ ต้องร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หยุดพัฒนา สร้างผลงานเป็นเลิศ ส่วนการเป็น ‘คนดี’ ก็เริ่มจากการที่องค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ควบคู่การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ทั้งการมีธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อมห่วงใยสังคม และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของเรา การส่งต่อความยั่งยืนจึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความยั่งยืนภายในและภายนอกองค์กรคู่ขนานกันไป

“การที่อายุจะมั่นได้ ต้องทำให้ขวัญยืนก่อน” กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรู้ดีว่า เรากำลังบินผ่านสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งล่วนเป็นปจจัยภายนอกที่เกินความควบคุมของเรา เที่ยวบินของเราอาจโครงเครงสั่นไหวไปบ้าง แต่ขอให้เชื่อมั่นในการควบคุมของกัปตันและลูกเรือ ว่าเราผ่านมันไปได้ ด้วยการดูแลทุกปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้ โดยไม่เสียขวัญกำลังใจ เราทำขวัญของเราให้ยืนนิ่งไว้ เราจะร่วมมือร่วมใจกันบินผ่านคลื่นลมแรงนี้้ไปได้ในไม่ช้า

ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนที่ทำให้เราผ่านปีนี้้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุด ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทของเรายังเป็นบริษัทที่น่าลงทุนเเละพร้อมเติบโตต่อเมื่อโอกาสกลับมาถึงแน่นอนครับ

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ