06
มิ.ย.
2567

แอร์เอเชีย ร่วมผนึกกำลังกับ “กสิกรไทย” จัดตั้ง “เครือข่ายธุรกิจเพื่อการจัดการสภาพภูมิอากาศประเทศไทย”

Share

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน Earth Jump 2024 : The Edge of Action จัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย ในงานมีการเปิดตัวการจัดตั้ง “เครือข่ายธุรกิจเพื่อการจัดการสภาพภูมิอากาศประเทศไทย” (Thailand Climate Business Network: ThaiCBN) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย โดยนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ 25 องค์กรชั้นนำ ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการเงินและการธนาคาร องค์กรและธุรกิจต่างประเทศ เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ไปด้วยกัน ตามแนวทางการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1)เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทาน และผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) 2) ส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ไปดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง และ 3) เพื่อยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้พร้อมคว้าโอกาสใหม่ของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

“เครือข่ายธุรกิจเพื่อการจัดการสภาพภูมิอากาศประเทศไทย” (Thailand Climate Business Network: ThaiCBN) ประกอบด้วย 25 องค์กร ได้แก่

ภาครัฐ

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  นายธวัชชัย สำราญวานิช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
 • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
  ดร. สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  ดร. ปณิตา ชินวัตร รักษาการผู้อำนวยการ
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการ

ภาคเอกชน

 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน และสายงานธุรกิจในประเทศไทยและมาเลเซีย
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  นางสาวอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
  นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการโครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หอการค้าร่วมต่างประเทศ
  นางวีเบ็คก้า ริสซอน ไรเวอร์ก ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย
 • บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
  นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ
 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและโครงการกลยุทธ์
 • หอการค้าไทย
  นายยุทธนา เจียมตระการ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภาคการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคการเงินและการธนาคาร
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
  นายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
  นางสาวนฤมล จิวังกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ธนาคารกสิกรไทย
  นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  นายพิพิธ เอนกนิธิ ผู้จัดการใหญ่
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  นายพลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  นายเชา หว่อง หยวน Chief Sustainability Officer องค์กรและธุรกิจต่างประเทศ
 • บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC)
  นายอัลเลน ฟอร์เลมู Regional Industry Director, FIG, Asia & Pacific
 • ลอมบาร์ด โอเดียร์
  นายซาเวียร์ เบียร์คาร์ด Head of Strategic Alliance in Thailand