ขอต้อนรับทุกท่านสู่"เที่ยวบินแห่งความยั่งยืน"ของแอร์เอเชีย ที่กำลังบินอยู่บนน่านฟ้า ผ่านสถานการณ์การแข่งขันที่เข้มข้น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่มหลัก คือ หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า (ผู้โดยสาร) ชุมชน พนักงาน (Allstars) นักลงทุน/สถาบันการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ ทำให้บริษัทต้องศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสอบถามและรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง เพื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ นำมาพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองเท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันได้ในระยะยาว

หน่วยงานภาครัฐ

ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

ชุมชน

พนักงาน (ออลสตาร์)

นักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น

ประหยัดน้ำมันจากวิธีการปฏิบัตินี้ไปได้

565,726 กิโลกรัม

ในครึ่งปีแรกของปี 2561

86%

อัตราการตรงต่อเวลา
สำหรับปี 2561

การลงทุนเพื่อสังคม สู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักถึงการมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทางด้านลบ อันจะเกิดกับ การท่องเที่ยวของประเทศ และในฐานะที่เราเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก จึงมุ่งมั่นรณรงค์เพื่อให้เกิด "การเดินทางอย่างยั่งยืน" เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน แนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม

สารจากประธานกรรมการ

โจทย์สำคัญของไทยแอร์เอเชียคือ
"การสร้างความแข็งแกร่งที่ยั่งยืน"
ถึงแม้บริษัทของเราจะเคยผ่านบทพิสูจน์มามากมาย แต่ต้องไม่ประมาท เพราะในอนาคตยังมีความท้าทายมากมายรออยู่

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างการกำกับดูแลความยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะและขอบเขต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักถึงการมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทางด้านลบ อันจะเกิดกับ การท่องเที่ยวของประเทศ และในฐานะที่เราเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก

ดูทั้งหมด