สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เราเป็นผู้นําสายการบินราคาประหยัด ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเส้นทางในประเทศอันดับ 1 รวมถึงรางวัลต่าง ๆ ที่ยืนยันด้านคุณภาพบริการ อาทิ ไทยแอร์เอเชียติดอันดับตรงเวลาที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับ 7 ในกลุ่มสายการบินราคาประหยัดของโลก

นายสันติสุข คล่องใช้ยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจําเพื่อศึกษาการรับรู้ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสอบถามและรับฟังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง เพื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ นํามาพัฒนาและกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองให้เท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาว

บจ. ไทยแอร์เอเชีย แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 9 กลุ่มหลัก ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า (ผู้โดยสาร) ชุมชน สื่อมวลชน พนักงาน (Allstars) นักลงทุน สถาบันทางการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

พนักงาน

นักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

สถาบันทางการเงิน

สื่อมวลชน

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2566

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น

การลงทุนเพื่อสังคม สู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักถึงการมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทางด้านลบ อันจะเกิดกับ การท่องเที่ยวของประเทศ และในฐานะที่เราเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก จึงมุ่งมั่นรณรงค์เพื่อให้เกิด "การเดินทางอย่างยั่งยืน" เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน แนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม

สารจากประธานกรรมการ

"ในการเดินหน้าสู่เป้าหมายเพื่อเป็น “ผู้นําด้านความยั่งยืน” ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง บริษัทต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติอย่างชัดเจน (Leader in ESG in action) รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการบริการสายการบินให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นมิตร"

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างการกำกับดูแลความยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินประเด็นสาระสําคัญ ด้านความยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักถึงการมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทางด้านลบ อันจะเกิดกับ การท่องเที่ยวของประเทศ และในฐานะที่เราเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก

ดูทั้งหมด