ขอต้อนรับทุกท่านสู่ "เที่ยวบินแห่งความยั่งยืน" ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย แม้ปัจจุบันเรากำลังบินอยู่บนน่านฟ้า ผ่านสถานการณ์ภายนอก ที่มีความผันผวนรุนเเรงทั้งประเด็นเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยากจะควบคุมได้ แต่สิ่งที่เชื่อมั่นได้เสมอ คือ การบริหารจัดการภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกประเด็นสาระสำคัญทางธุรกิจ ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสำคัญที่สุดคือเราไม่เคยหยุดต่อสู้ พร้อมปรับตัวเข้าหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ

ผมเชื่อมั่นว่าด้วยการร่วมแรงร่วมใจ จะทำให้เที่ยวบินของเรา แข็งเเกร่งและอยู่รอดในทุกสถานการณ์ท้าทายเสมอ พร้อมทะยานสู่การเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ในวันที่น่านฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้ง

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่มหลัก คือ หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า (ผู้โดยสาร) ชุมชน พนักงาน (Allstars) นักลงทุน/สถาบันการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ ทำให้บริษัทต้องศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสอบถามและรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง เพื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ นำมาพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองเท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันได้ในระยะยาว

หน่วยงานภาครัฐ

ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

ชุมชน

พนักงาน (ออลสตาร์)

นักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

สถาบันทางการเงิน

สื่อมวลชน

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น

การลงทุนเพื่อสังคม สู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักถึงการมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทางด้านลบ อันจะเกิดกับ การท่องเที่ยวของประเทศ และในฐานะที่เราเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก จึงมุ่งมั่นรณรงค์เพื่อให้เกิด "การเดินทางอย่างยั่งยืน" เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน แนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม

สารจากประธานกรรมการ

คําชมที่พนักงานทุกคนของเราได้รับแล้วมีรอยยิ้มเสมอก็คือ “ถ้าต้องบินไปไหนและต้องตรงเวลาให้บินกับไทยแอร์เอเชีย”

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างการกำกับดูแลความยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินประเด็นสาระสําคัญ ด้านความยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักถึงการมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทางด้านลบ อันจะเกิดกับ การท่องเที่ยวของประเทศ และในฐานะที่เราเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก

ดูทั้งหมด