ขอต้อนรับทุกท่านสู่"เที่ยวบินแห่งความยั่งยืน"ของแอร์เอเชีย ที่กำลังบินอยู่บนน่านฟ้า ผ่านสถานการณ์การแข่งขันที่เข้มข้น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่มหลัก คือ หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า (ผู้โดยสาร) ชุมชน พนักงาน (Allstars) นักลงทุน/สถาบันการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ ทำให้บริษัทต้องศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสอบถามและรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง เพื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ นำมาพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองเท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันได้ในระยะยาว

หน่วยงานภาครัฐ

ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

ชุมชน

พนักงาน (ออลสตาร์)

นักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น

ประหยัดน้ำมันจากวิธีการปฏิบัตินี้ไปได้

3,705,600 ลิตร

เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

86%

อัตราการตรงต่อเวลา
สำหรับปี 2562

การลงทุนเพื่อสังคม สู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักถึงการมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทางด้านลบ อันจะเกิดกับ การท่องเที่ยวของประเทศ และในฐานะที่เราเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก จึงมุ่งมั่นรณรงค์เพื่อให้เกิด "การเดินทางอย่างยั่งยืน" เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน แนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม

สารจากประธานกรรมการ

"ขอให้อายุมั่นขวัญยืน” คือคำอวยพรที่เราคุ้นชิน มีความหมายคือ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และมีจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งในมุมมองของผมคำอวยพรนี้ คือ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ความยั่งยืน”

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างการกำกับดูแลความยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะและขอบเขต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักถึงการมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทางด้านลบ อันจะเกิดกับ การท่องเที่ยวของประเทศ และในฐานะที่เราเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก

ดูทั้งหมด