บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติ ต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ ต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง การแต่งตั้งและการโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

วิสัยทัศน์:
เป็นสายการบินชั้นนำใน 10 อันดับ แรกและเป็นกลุ่มสายการบินที่ดีและ ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
พันธกิจ:
ภารกิจในการเชื่อมต่อ 1 พันล้านคน ในอาเซียนให้ได้ภายในปี 2569

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแผนการพัฒนาความผูกพันและรักษาพนักงานดังต่อไปนี้

1
การปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร
2
การวางแผนกลุ่มผู้สืบทอดที่ดี (ขนาดและความพร้อม) และกลุ่มศักยภาพที่มีความสามารถที่เหมาะสม
3
การสร้างและการรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผล
4
การเสริมสร้างความผูกพัน ความเป็นผู้นำและ วัฒนธรรม
โครงสร้างพนักงาน

จากการดำเนินงานในปี 2566 จำนวนพนักงานของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีจำนวนเท่ากับ
4,962 คน โดยมีพนักงานใหม่ จำนวน 630 คน
ค่าตอบแทนจำนวนรวมของพนักงานทั้งหมดปี 2566
3,318 ล้านบาท
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
60,332 บาท
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ย ชาย : หญิง
= 1 : 0.53

จำนวนพนักงานตามอายุ เพศ และตำแหน่ง

จำนวนพนักงานตามอายุ เพศ และตำแหน่ง

วัฒนธรรมของเรา
รวม Allstars เป็นหนึ่ง

ตอบโจทย์ลูกค้า

พื้นที่แห่งการเติบโต

ก้าวสู่เส้นชัยด้วยกันเป็นทีม

สุขอนามัยในการทำงาน

เชื่อมโยมชุมชน

เคารพกันและกัน

สิทธิมนุษยชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การสรรหาจ้างงานพนักงานที่เป็นธรรม การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ค้ามนุษย์ กําหนดควบคุมมิให้มีการจ้างแรงงานอายุต่ำกว่า 18 ปีผ่านทางระบบบริหารทรัพยากร การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน การประเมินผลปฏิบัติงาน การกําหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การเลื่อนตําแหน่ง การจัดสวัสดิการ ซึ่งระบุอยู่ในจริยธรรมองค์กรที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว บริษัทมีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่สําารวจ ตรวจสอบ และเสนอข้อปรับปรุงหากมีความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชน และมีแผนที่จะเริ่มตั้งนโยบายและเป้าหมายประเมินความเสี่ยงด้านมนุษยชนสําหรับพนักงาน ลูกจ้างและแรงงานเป็นลำดับถัดไป

การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างและการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและความหลากหลาย โดยบริษัทได้คำนึงถึงพนักงานทุกคนว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ ภูมิลำเนา รสนิยมทางเพศ และความพิการ

นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คนพิการ รวมถึงให้การสนับสนุน ให้โอกาสการจ้างงานแก่คนพิการทั่วประเทศจำนวน 43 คน และได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการประจำปี 2566 จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

บจ. ไทยแอร์เอเชียได้ให้ความสำคัญของความ หลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงาน ที่งนี้ ในปี 2566 พนักงานเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 38.6
ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
ร้อยละ 14.16
เป็นพนักงานระดับผู้บริหาร
(Manager Level and HOD level)
จำนวนการจ้างงาน
ผู้พิการ (คน)

สำหรับพนักงานที่อายุครบ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาจ้างงาน ต่อเมื่อมีคุณสมบัติและทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเช่น วิศวกรอากาศยาน ครูฝึกการบิน โดยการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีดังต่อไปนี้

จำนวนการจ้างงานผู้สูงอายุ
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป (คน)

ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ในปี 2566 คะแนนของการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ 32 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรได้วางแนวทางเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อัตราการลาออกของพนักงาน

บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาความผูกพันและการรักษาพนักงานโดยมีอัตราหมุนเวียนของพนักงานไม่เกินร้อยละ 5 ในแต่ละปี และการไม่สูญเสียพนักงานในตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อป้องกันการส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2566 อัตราพนักงานลาออกโดยสมัครใจ เท่ากับร้อยละ 6.2 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้อัตราการลาออกโดยสมัครใจสูงขึ้น ร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

อัตราการลาออก
ของพนักงานโดยสมัครใจ (ร้อยละ)

การพัฒนาบุคลากร

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เตรียมพร้อมการฝึกอบรมพนักงานโดยได้พัฒนาและสร้างระบบ Training Management System ซึ่งเป็นระบบฝึกอบรมของพนักงานภายในบริษัท ซึ่งระบบบริหารงานฝึกอบรมที่สนับสนุนให้การจัดฝึกอบรม ทักษะการทำงาน และการฝึกอบรมภาคบังคับ ตามกฎหมายกำหนดให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งเรื่องของการจัดการชั้นเรียน การบันทึกผลการเรียน ผลการสอบ อีกทั้งระบบยังสามารถแจ้งเตือนผู้เรียนเมื่อถึงรอบของการเรียนทบทวนได้ เพื่อให้สามารถรักษาสถานภาพการทำงานได้ โดยพนักงานทุกคนในองค์กรจะได้รับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของแต่ละฝ่าย และได้ตั้งเป้าหมายการฝึกอบรมตามกลุ่มทักษะดังนี้

ปี 2566 จำนวนพนักงานทั้งสิ้น ที่ได้รับการฝึกอบรม (คน)
4,069