บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติ ต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ ต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง การแต่งตั้งและการโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

วิสัยทัศน์:
เป็นสายการบินชั้นนำใน 10 อันดับ แรกและเป็นกลุ่มสายการบินที่ดีและ ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
พันธกิจ:
ภารกิจในการเชื่อมต่อ 1 พันล้านคน ในอาเซียนให้ได้ภายในปี 2569

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแผนการพัฒนาความผูกพันและรักษาพนักงานดังต่อไปนี้

1
การปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร
2
การวางแผนกลุ่มผู้สืบทอดที่ดี (ขนาดและความพร้อม) และกลุ่มศักยภาพที่มีความสามารถที่เหมาะสม
3
การสร้างและการรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผล
4
การเสริมสร้างความผูกพัน ความเป็นผู้นำและ วัฒนธรรม
โครงสร้างพนักงาน

จากการดำเนินงานในปี 2565 จำนวนพนักงานของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีจำนวนเท่ากับ
4,478 คน
ค่าตอบแทนจำนวนรวมของ พนักงานทั้งหมดปี 2565
2,446 ล้านบาท
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
38,990 บาท
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ย ชาย : หญิง
= 1 : 0.52

จำนวนพนักงานตามอายุ เพศ และตำแหน่ง

จำนวนพนักงานตามอายุ เพศ และตำแหน่ง

วัฒนธรรมของเรา
รวม Allstars เป็นหนึ่ง

ตอบโจทย์ลูกค้า

พื้นที่แห่งการเติบโต

ก้าวสู่เส้นชัยด้วยกันเป็นทีม

สุขอนามัยในการทำงาน

เชื่อมโยมชุมชน

เคารพกันและกัน

ความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผ่านกระบวนการต่างๆ ของบริษัท เช่น การสรรหาจ้างงานพนักงานที่เป็นธรรม การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ค้ามนุษย์ กําหนดควบคุมมิให้มีการจ้างแรงงานต่ำกว่า 18 ปีผ่านทางระบบบริหารทรัพยากร การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน การประเมินผลปฏิบัติงาน การกําาหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การเลื่อนตําาแหน่ง การจัดสวัสดิการ ซึ่งระบุอยู่ในจริยธรรมองค์กรที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว บริษัทมีคณะกรรมการที่ทําาหน้าที่สําารวจ ตรวจสอบ และเสนอข้อปรับปรุงหากมีความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชน และมีแผนที่จะเริ่มตั้งนโยบายและเป้าหมายประเมินความเสี่ยงด้านมนุษยชนสําหรับพนักงาน ลูกจ้างและแรงงาน โดยจะเริ่มการดําาเนินการในปีถัดไป

อัตราการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเป้าหมายและความตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขัน บริษัทเชื่อว่าพนักงานคือส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรและสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนบริษัทได้เตรียมพร้อมการฝึกอบรมพนักงานได้พัฒนาและสร้างระบบ Training Management System ซึ่งเป็นระบบฝึกอบรมของพนักงานภายในบริษัท ซึ่งระบบบริหารงานฝึกอบรมที่สนับสนุนให้การจัดฝึกอบรม ทักษะการทําางาน และการฝึกอบรมภาคบังคับ ตามกฎหมายกําาหนด ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งเรื่องของการจัดการชั้นเรียน การบันทึกผลการเรียน ผลการสอบ อีกทั้งระบบยังสามารถแจ้งเตือนผู้เรียนเมื่อถึง รอบของการเรียนทบทวนได้ เพื่อให้สามารถรักษาสถานภาพการทําางานได้ (Operational License) พนักงานทุกคนในองค์กรจะได้รับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตามข้อกําาหนดของแต่ละฝ่าย และได้ตั้งเป้าหมายการฝึกอบรมตามกลุ่มทักษะดังต่อไปนี้

ปี 2565 จำนวนพนักงานทั้งสิ้น ที่ได้รับการฝึกอบรม (คน)
4,389

ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในปี 2565(eNPS)

ในปี 2565 คะแนนของการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กําาหนด คือ 45 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 อย่างไรก็ตาม ทางแผนก People Development ได้วางแนวทางเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง (Diversity and Inclusion) และการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน (Equal Opportunity) 2565(eNPS)

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและความหลากหลาย โดยบริษัท ได้คํานึงถึงพนักงานทุกคนว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสําาคัญสู่ความสําาเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมเป็นสําคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ ภูมิลําาเนาและความพิการ

บจ. ไทยแอร์เอเชียได้ให้ความสำคัญของความ หลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงาน ที่งนี้ ในปี 2565 พนักงานเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 36.3
ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
ร้อยละ 15.18
เป็นพนักงานระดับผู้บริหาร
(Manager Level and HOD level)
จำนวนการจ้างงาน
ผู้พิการ (คน)

สำหรับพนักงานที่อายุครบ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาจ้างงานต่อเมื่อมีคุณสมบัติและทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น วิศวกรอากาศยาน ครูฝึกการบิน โดยการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีดังต่อไปนี้

จำนวนการจ้างงานผู้สูงอายุ
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป (คน)

อัตราการลาออกของพนักงาน

บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาความผูกพันและการรักษาพนักงาน โดยมีอัตราหมุนเวียนของพนักงานไม่เกินร้อยละ 5 ในแต่ละปี และการไม่มีการสูญเสียพนักงานในตําาแหน่งงานที่สําาคัญเพื่อป้องกันการส่งผลต่อการดําาเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2565 อัตราพนักงานลาออกโดยสมัครใจ เท่ากับร้อยละ 4.7 จากจํานวนพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้ อัตราการลาออกโดยสมัครใจสูงขึ้น ร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

อัตราการลาออก
ของพนักงานโดยสมัครใจ (ร้อยละ)