โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565