โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

(1) ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยบริษัท Capital A