โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2565