ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 19/03/2562

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 22,868
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 57.54

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2563 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 26,463
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.96

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 1,965,088,286 40.52
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 304,701,595 6.28
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 241,468,900 4.98
4. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 180,760,800 3.73
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 107,721,400 2.22
6. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 64,867,000 1.34
7. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 50,676,100 1.04
8. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 45,564,200 0.94
9. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 39,419,500 0.81
10. นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 38,545,400 0.79