ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 29/06/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 31,474
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 58.59

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/06/2563 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32,074
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.95

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 1,965,088,286 40.52
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 299,989,367 6.19
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 232,650,600 4.80
4. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,800 3.73
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 97,515,100 2.01
6. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 61,757,800 1.27
7. นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล 52,349,300 1.08
8. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 49,020,400 1.01
9. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 38,808,100 0.80
10. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 38,113,200 0.79