ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 34,518
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 34.76

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 35,794
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 93.25

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. AirAsia Aviation Group Limited (AirAsia Aviation Limited) 5,230,616,671 45.12
2. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 2,325,088,286 20.06
3. นายพิธาน องค์โฆษิต 424,877,596 3.66
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 266,665,354 2.30
5. นายธนรัชต์ พสวงศ์ 212,246,622 1.83
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 204,615,449 1.77
7. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 160,304,257 1.38
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 156,092,182 1.35
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 110,531,463 0.95
10. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 96,231,695 0.83