ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 31,920
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 58.73

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2564 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32,684
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.90

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 1,965,088,286 40.52
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 264,257,671 5.45
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 231,909,300 4.78
4. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,800 3.73
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 96,427,700 1.99
6. นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล 75,057,000 1.55
7. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 61,187,800 1.26
8. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 48,940,400 1.01
9. นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล 43,899,400 0.91
10. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 43,601,100 0.90