ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 19/03/2562

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 22,868
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 57.54

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19/03/2562 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 23,296
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.97

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 2,004,088,286 41.32
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 380,885,041 7.85
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 221,354,300 4.56
4. นายธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,800 3.73
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 94,736,700 1.95
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 73,511,200 1.52
7. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 56,523,500 1.17
8. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 45,729,700 0.94
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 38,868,700 0.80
10. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 35,667,700 0.74