(ณ วันที่ 30/12/2565)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 34,518
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 34.76

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 35,794
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 93.25

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 30/12/2565)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. AirAsia Aviation Group Limited (AirAsia Aviation Limited) 5,230,616,671 43.00
2. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 2,312,088,286 19.01
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 654,585,368 5.38
4. นายพิธาน องค์โฆษิต 271,526,896 2.23
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 222,587,254 1.83
6. นายธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,822 1.49
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 179,191,340 1.47
8. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 113,454,295 0.93
9. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 113,210,985 0.93
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 107,059,063 0.88