(ณ วันที่ 11/03/2567)

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 37,816
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.96

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 34,440
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 37.94

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 11/03/2567)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. Airasia Aviation Group Limited 5,230,616,671 40.71
2. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 2,291,955,686 17.84
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,350,439,013 10.51
4. นายพิธาน องค์โฆษิต 222,253,196 1.73
5. นายธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,822 1.41
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 162,740,610 1.27
7. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 142,359,195 1.11
8. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 68,940,700 0.54
9. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (2) 59,642,100 0.46
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 54,035,100 0.42