ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 ไตรมาส 1 ปี 2565
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขายและการให้บริการ 16,103.0 23,485.0 25,355.5 29,507.3 32,427.6 36,002.8 38,904.8 40,180.7 13,633.9 3,828.5 1,786.5
ต้นทุนการขายและการให้บริการ (14,018.2) (19,928.4) (23,707.7) (25,315.1) (26,687.8) (31,028.7) (36,424.0) (38,358.5) (20,484.2) (11,223.3) (4,335.8)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 2,084.7 3,556.7 1,647.9 4,192.2 5,739.8 4,974.1 2,480.9 1,822.1 (6,850.3) (7,394.8) (2,549.3)
รายได้อื่น 15,129.7 928.8 919.8 956.3 702.7 1,279.5 1,295.4 1,372.4 2,603.5 679.8 304.5
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 17,214.5 4,485.5 2,567.6 5,148.5 6,442.6 6,253.6 3,776.3 3,194.6 (4,246.8) (6,715.1) (2,244.8)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (884.7) (1,755.7) (1,924.9) (2,377.4) (2,636.1) (2,949.7) (3,116.1) (3,294.6) (1,850.8) (1,235.6) (367.6)
ค่าใช้จ่ายอื่น - - - (204.8) (79.5) - - - 1,453.2 (3,900.0) (112.4)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน 16,329.7 2,729.8 642.8 2,566.4 3,727.0 3,303.9 660.1 (100.0) (4,644.4) (11,850.6) (2,724.8)
รายได้ทางการเงิน - - - - - - - - 23.6 50.4 6.3
ต้นทุนทางการเงิน (17.4) (171.0) (312.8) (457.1) (520.9) (653.2) (743.7) (765.5) (1,799.8) (1,898.8) (558.5)
ภาษีเงินได้ (435.5) (651.2) 1.3 (151.1) 191.5 34.1 210.9 (0.6) 660.0 1,741.1 722.0
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 15,876.8 1,907.7 331.3 1,958.3 3,397.6 2,684.8 127.4 (866.2) (8,666.9) (11,957.9) (2,555.0)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 363.9 864.9 148.1 879.8 1,528.1 1,207.3 57.4 (392.2) (3,902.8) (5,310.5) (184.4)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 15,512.9 1,042.8 183.2 1,078.5 1,869.5 1,477.5 70.0 (474.0) (4,764.1) (6,647.5) (2,370.6)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 3.1985 0.2150 0.0378 0.2224 0.3855 0.3046 0.0144 (0.0977) (0.9823) (1.2985) (0.2107)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,852.8 1,958.6 4,789.1 6,122.8 4,661.4 5,338.0 4,122.6 3,982.2 1,110.4 5,359.6 2,807.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,149.0 7,816.8 7,492.5 8,829.2 8,759.6 9,049.0 6,365.5 7,426.9 2,760.2 7,672.9 5,642.6
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,460.3 37,118.4 42,009.3 43,997.3 47,839.8 53,724.6 55,381.2 55,475.7 65,217.5 63,535.4 61,946.9
รวมสินทรัพย์ 34,609.4 44,935.3 49,501.8 52,826.5 56,599.4 62,773.6 61,746.7 62,902.6 67,977.7 71,208.3 67,589.5
รวมภาระหนี้* 1,920.3 8,160.8 12,077.0 14,036.8 15,455.2 17,863.4 20,802.4 21,979.8 41,718.7 46,445.2 45,569.0
หนี้สินสุทธิ (รวมภาระหนี้ - รวมเงินสด) (1,932.6) 6,202.2 7,287.9 7,914.0 10,793.9 12,525.4 16,679.8 17,997.6 40,608.3 41,085.6 42,761.5
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,962.5 10,988.4 7,864.8 8,296.5 9,270.1 10,910.1 11,022.2 13,959.0 17,823.3 17,560.3 16,599.2
รวมหนี้สิน 9,891.6 18,260.0 22,485.9 24,743.3 26,479.2 31,320.5 33,123.9 35,214.1 50,617.4 54,379.5 54,100.9
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 18,259.1 19,345.9 19,534.2 20,142.4 21,270.5 22,005.9 20,455.4 19,943.9 14,266.1 20,201.1 13,488.6
รวมส่วนของเจ้าของ 24,717.8 26,675.3 27,015.9 28,083.2 30,120.2 31,453.1 28,622.8 27,688.5 17,360.3 16,828.8 13,488.6

* รวมภาระหนี้ = เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน + หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 2,643.0 3,692.4 1,849.0 4,073.7 4,381.6 5,133.1 2,869.3 965.7 (897.9) (4,347.0) (2,518.7)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,830.4) (5,237.7) 2,025.4 (183.6) (2,785.6) (2,846.9) (1,733.3) (1,793.9) 12,064.4 1,283.7 (316.9)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 2,296.0 (436.2) (1,030.8) (2,529.1) (3,098.1) (1,563.4) (2,288.3) 828.8 (14,031.4) 7,313.6 284.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 3,108.7 (1,981.5) 2,843.6 1,361.0 (1,502.1) 722.9 (1,152.3) 0.6 (2,864.9) 4,250.3 (2,550.7)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 84.0% 2.6% 0.4% 2.1% 3.4% 2.5% 0.1% -0.8% -7.3% -9.6% -3.7%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 169.0% 5.5% 0.9% 5.4% 9.0% 6.8% 0.3% -2.3% -27.9% -38.6% -13.8%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 101.4% 11.6% 2.5% 8.7% 11.5% 9.2% 1.7% -0.2% -34.1% -309.5% -152.5%
อัตรากำไรสุทธิ 96.3% 4.4% 0.7% 3.7% 5.8% 4.1% 0.2% -1.2% -34.9% -173.6% -132.7%
อัตราส่วนภาระหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.11 0.42 0.62 0.70 0.73 0.81 1.02 1.10 2.92 2.30 3.38
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Net Cash 0.32 0.37 0.39 0.51 0.57 0.82 0.90 2.85 2.03 3.17
จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน) 8.3 10.5 12.2 14.8 17.2 19.8 21.6 22.1 9.5 2.9 1.5
ปริมาณที่นั่ง (ล้านที่นั่ง) 10.1 12.6 15.3 18.2 20.5 22.7 25.2 26.1 12.6 4.3 2.0
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load factor) (ร้อยละ) 82% 83% 80% 81% 84% 87% 85% 85% 75% 68% 73%
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK) (ล้านที่นั่ง-กม.) 8,618 10,829 12,420 14,872 17,285 19,523 21,243 22,670 7,735 2,083 1,012
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) (ล้านที่นั่ง-กม.) 10,499 12,951 15,419 18,116 20,629 22,379 25,019 26,940 10,174 3,002 1,387
อัตราการใช้เครื่องบินต่อลำ (ชั่วโมงปฏิบัติการบินต่อวัน) 11.5 11.7 10.9 11.5 11.7 11.9 12.0 12.3 7.4 5.6 7.6
ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท) (รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง) 1,977 1,885 1,726 1,667 1,565 1,500 1,477 1,478 1,199 1,090 1,018
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) (บาท) 1.84 1.81 1.64 1.63 1.57 1.61 1.56 1.49 1.34 1.28 1.29
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) (บาท) 1.69 1.67 1.66 1.53 1.42 1.52 1.58 1.55 2.29 4.51 3.67
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) (บาท) 0.94 0.95 0.93 0.98 1.02 1.05 1.00 1.03 1.66 4.04 3.05
จำนวนเที่ยวบิน 56,067 70,149 85,074 101,231 113,776 126,083 139,848 144,421 69,368 24,011 11,002
ระยะทางการบินโดยเฉลี่ย (กิโลเมตร) 1,040 1,026 1,008 995 1,007 986 991 1,033 804 688 699
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด 27 35 40 45 51 56 62 63 62 60 60