นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เห็นสมควร

ปี 2561

ปันผลอัตราหุ้นละ

0.335 บาท

กำไรต่อหุ้น

0.014 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน 1

7.98%
หมายเหตุ: 1 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยราคาปิด ณ วันสิ้นปี
วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) รอบผลประกอบการ
22/02/67 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/66-31/12/66
23/02/66 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/65-31/12/65
23/02/65 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/64-31/12/64
12/09/61 25/09/61 09/10/61 เงินปันผล 0.135 กำไรสะสม
11/05/61 25/05/61 08/06/61 เงินปันผล 0.20 01/01/61-14/05/61
21/02/61 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 11/11/60-31/12/60
09/11/60 22/11/60 07/12/60 เงินปันผล 0.15 01/01/60-10/11/60
23/02/60 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 12/11/59-31/12/59
09/11/59 22/11/59 07/12/59 เงินปันผล 0.15 01/01/59-11/11/59
25/02/59 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/09/58-31/12/58
01/09/58 14/09/58 29/09/58 เงินปันผล 0.10 01/01/58-31/08/58
23/02/58 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/57-31/12/57
26/02/57 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/56-31/12/56
26/02/56 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/55-31/12/55

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคตและความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัย อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เห็นสมควร