โครงสร้างองค์กร TAA

โครงสร้างการจัดการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565