หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น

สารสนเทศของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ