หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมทั้งเอกสารประกอบของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ