รายชื่อนักวิเคราะห์

ชื่อบริษัท/ชื่อนักวิเคราะห์ โทรศัพท์ อีเมล
1. Alliance DBS Research Sdn Bhd
  Siti Ruzanna Mohd Faruk +603 2604-3965 ส่งอีเมล
2. Kingsford Securities Public Company Limited
  คุณนพพร ฉายแก้ว +66 2829-6999 ต่อ 2203 ส่งอีเมล
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
  คุณภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ +66 2680-1274 ส่งอีเมล
4. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  คุณกิจพัฒน วงษ์เมตตา +66 2618-1951 ส่งอีเมล
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  คุณดิษฐนพ วัธนเวคิน +66 2638-5791 ส่งอีเมล
6. CIMB Investment Bank Berhad
Raymond Yap Kok Hoe +603 2084-9769 ส่งอีเมล
7. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
คุณโดม คุณประยูรสวัสดิ์ +66 2205-7000 ต่อ 4405 ส่งอีเมล
8. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
คุณอัตฐพล ทิศายุกตะ +66 2633-6426 ส่งอีเมล
คุณฐาปน พานิช +66 2633-6472 ส่งอีเมล
9. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณธีรพล อุดมเวช +66 2611-3535 ส่งอีเมล
10. บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
คุณชวิน แสงศิรินาวิน +66 2088-8156 ส่งอีเมล
11. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์
โพชรา เลิศวิราม +66 2796-0052
12. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์ +66 2658-8858 ส่งอีเมล
13. บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณอำนาจ โงสว่าง +66 2351-1800 ส่งอีเมล
14. Nomura Securities Malaysia Sdn Bhd
Ahmad Maghfur Usman +603 2027-6892 ส่งอีเมล
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสยาม ติยานนท์ +66 2635-1700 ต่อ 483 ส่งอีเมล
16. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร +66 2949-1002 ส่งอีเมล
17. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์ +66 2617-4969 ส่งอีเมล
18. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล +66 2009-8066 ส่งอีเมล