นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายนี้ชี้แจงถึงกลยุทธ์ความยั่งยืนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งกำหนดขึ้นจากการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้โดยสาร ชุมชน พนักงาน นักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ การกำหนดนโยบายความยั่งยืนดังกล่าวนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญไปถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัท

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการจัดการภาษี