สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เราเป็นผู้นําสายการบินราคาประหยัด ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเส้นทางในประเทศอันดับ 1 รวมถึงรางวัลต่าง ๆ ที่ยืนยันด้านคุณภาพบริการ อาทิ ไทยแอร์เอเชียติดอันดับตรงเวลาที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับ 7 ในกลุ่มสายการบินราคาประหยัดของโลก

แม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่เรากําลังฟื้นตัวจากพายุหมุนทางเศรษฐกิจ แต่ความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทมีความภาคภูมิใจจากผลงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ อาทิ ผลคะแนนการประเมินความยั่งยืนประจําปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นจาก 67 เป็น 81 โดยคะแนนเพิ่มขึ้นทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เรายังยินดีที่จะประกาศว่า เราเป็นผู้นําสายการบินราคาประหยัดที่มีส่วนแบ่งการตลาดเส้นทางในประเทศอันดับ 1 รวมถึงรางวัลต่าง ๆ ที่ยืนยันด้านคุณภาพบริการ อาทิ ไทยแอร์เอเชียติดอันดับตรงเวลาที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับ 7 ในกลุ่มสายการบินราคาประหยัดของโลก จากการจัดอันดับโดยสถาบัน Cirium ถือเป็นรางวัลที่วัดผลจากประสิทธิภาพอย่างเเท้จริง รวมทั้งได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดด้วยเรตติ้ง 7/7 จาก airlineratings.com รางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก สมัยที่ 14 จากสถาบันสกายเเทรกซ์ ทุกการยอมรับเชื่อมั่นยืนยันว่าบริษัทไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ในปี 2566 นี้ บริษัทได้เดินหน้าพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญ ประกอบไปด้วย

1

ปรับปรุงนโยบายความยั่งยืนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันทางเศรษฐกิจและสังคม และแนวทางของ Capital A

2

จัดตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายเป็นครั้งแรก เพื่อประสานความพยายามด้านความยั่งยืนและนำแผนงานไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

3

จัดตั้งคณะกรรมการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือของกลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานวิศวกรรม และกลุ่ม Santan เพื่อยกระดับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของเราตลอดห่วงโซ่อุปทานตามแนวทาง UN Global Compact

4

ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของเรา ให้มีแบบการสัมภาษณ์กลุ่มและแบบสำรวจออนไลน์

มุ่งสู่เส้นทาง “สายการบินคาร์บอนต่ำ”

บริษัทได้พัฒนากลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแน่วแน่ เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 อาทิ การนําเครื่องบินแอร์บัส A321 neo เจนเนอเรชั่นที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีล่าสุดเข้ามาใช้เพื่อให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ซึ่งตรงตามข้อกําหนด CORSIA ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ทั้งหมด นอกจากนี้ เรายังริเริ่มหารือกับคู่ค้าน้ำมันภายในประเทศเกี่ยวกับแผนการผลิตเชื้อเพลิงการบินอย่างยั่งยืน (SAF) ขณะเดียวกันก็ติดตามอย่างใกล้ชิดสําหรับโครงการการพัฒนาคาร์บอนเครดิตที่ถูกรับรองจาก CORSIA ในประเทศไทย

การรับฟังผู้มีส่วนได้เสียของเรา

จากการสํารวจประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทในปี 2566 ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสําคัญกับประเด็นสาระสําคัญ 3 อันดับแรก และบริษัทได้ตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าว ดังนี้

บรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สร้างความโปร่งใส รวมถึงมีนโยบายเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการกระทําที่ผิดกฎหมายและ ระเบียบต่าง ๆ

สุขภาพและความปลอดภัย

ปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทมีกรรมการอิสระเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความหลากหลายรอบด้านในการกํากับดูแลความปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทยังคงจัด Safety Day เป็นประจําทุกปี เพื่ออัปเดตความรู้ใหม่ สร้างความตระหนักเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยจากทุกแผนก ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยในที่ทํางาน และการให้บริการผู้โดยสารทุกคน

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

เราได้พัฒนาโปรแกรมแชตบอท Ask Bo เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้ผู้โดยสารพร้อมกันในจํานวนมาก และทําได้ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นโดยเรานํามาใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมเก็บค่าสถิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การเพิ่มระบบพิเศษ โทรระหว่างการสนทนาผ่านแชท (Live Call Feature) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารกรณีเร่งด่วน นอกเหนือจากนี้ บริษัทได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สําหรับติดตามการคืนเงินผ่าน airasia Super App (ปรับโฉมเป็น AirAsia MOVE ในปัจจุบัน) และเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี

สําหรับด้านการลงทุนทางสังคม บริษัทมีเป้าหมายอันใกล้ในการกลับมาสนับสนุนและเชื่อมต่อกับชุมชนในโครงการ Journey D อีกครั้ง หลังจากห่างหายไป 3 ปี รวมถึงต่อยอดโครงการไปยังชุมชนใหม่ๆ โดยส่งเสริมดําเนินโครงการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable tourism) มุ่งเน้นการสร้างคุณค่ากับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม ชุมชน และขนบธรรมเนียมประเพณี

ปี 2566 ปรับตัวฟื้นธุรกิจ... พิชิตความยั่งยืน

บริษัทได้วางกลยุทธ์สําคัญในการสร้างเสถียรภาพและพลิกฟื้นสถานะการเงินของบริษัทให้กลับมาทํากําไรให้ได้ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหน้ากลับสู่เส้นทางธุรกิจที่เเข็งแกร่ง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

เส้นทางการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนเหล่านี้ ล้วนมาจาก “รากฐานวัฒนธรรมองค์กร” ที่ปลูกฝังมาอย่างดี ขับเคลื่อนโดยพนักงานของบริษัทพร้อมได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในระยะอันใกล้ เรามีเป้าหมายร่วมกันในการมุ่งฟื้นฟูสถานะการเงินของบริษัทให้กลับมามั่นคงอย่างรวดเร็วที่สุด และมีเป้าหมายระยะยาวในการเติบโตอย่างสร้างสรรค์พร้อมการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ต่อไป

สันติสุข คล่องใช้ยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร