งบการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงาน

2566

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี
งบการเงิน
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด