สารจากประธานกรรมการ

ในการเดินหน้าสู่เป้าหมายเพื่อเป็น “ผู้นําด้านความยั่งยืน” ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง บริษัทต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติอย่างชัดเจน (Leader in ESG in action) รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการบริการสายการบินให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นมิตร

ความมุ่งมั่น : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปีนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของเราได้มีการประชุมหารือสำหรับแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนความยั่งยืนไปข้างหน้า รวมถึงการยกระดับมาตรฐานของเราให้ไปสู่ ระดับสากล เราได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมกับความมุ่งมั่นในการที่จะบรรลุก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เมื่อมองไประยะอันใกล้นี้ เราคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านสภาพภูมิอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทาย การสำรวจโอกาสใหม่ๆ เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น

สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือ การปฏิบัติตามกฎหมายตามข้อกำหนดการชดเชยคาร์บอน อย่างไรก็ตาม เราพบถึงประเด็นความท้าทายขององค์กร กล่าวคือ การจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) และคาร์บอนเครดิตให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยที่เราต้องควบคุมและจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนของเราไปพร้อมกัน

การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์นั้นจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องศึกษา อภิปราย กำหนดกลยุทธ์ พร้อมเริ่มดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายในการติดตามความคืบหน้าในทุกปี และรายงานความก้าวหน้าที่เป็นปัจจุบันแก่คณะกรรมการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานของเรา เห็นว่าการดำเนินงานต้องมีความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างจริงจัง เพื่อผลสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนให้ครบถ้วน ครอบคลุม และต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้

แนวโน้มความยั่งยืนและก้าวต่อไปของไทยแอร์เอเชีย

เห็นได้ว่าในปัจจุบัน เราไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้เพียงลำพัง ต้องหาพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน หรือเเม้เเต่สายการบินอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อแบ่งปันทรัพยากรเพื่อการอยู่รอดและเติบโตร่วมกัน รวมถึงช่วยกันผลักดันภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนนโยบายต่างๆ ส่งเสริมและพัฒนาสายการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่าย และฟื้นคืนนิเวศเศรษฐกิจให้กลับคืนมา

ในการเดินหน้าสู่เป้าหมายเพื่อเป็น “ผู้นําด้านความยั่งยืน” ที่ได้รับการยอมรับใน วงกว้าง บริษัทต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติอย่างชัดเจน (Leader in ESG in action) รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการบริการสายการบินให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นมิตร เราตั้งใจที่จะเป็นสายการบินที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ที่พัก อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ความบันเทิง ความปลอดภัยต่างๆ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ เราต้องเสริมความแข็งเเกร่งของเรา โดยเฉพาะการรักษามาตรฐานสายการบินที่ตรง เวลา การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และชื่อเสียงที่สะสมมาอย่างยาวนานในระยะยาว เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเสาหลักด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะสร้างรากฐานบริษัทให้มีความมั่นคง บรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจยังเป็นประเด็นสาระสำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจมากที่สุด โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นซึ่งปรารถนาอยากเห็นบริษัททำกำไรควบคู่ความรับผิดชอบในทุกเเง่มุม ลูกค้ามีความต้องการที่จะเห็นบริการที่เป็นธรรมและคุ้มค่า รวมทั้งพนักงานก็คาดหวังให้บริษัทเป็นที่น่าชื่นชมและภาคภูมิใจของพนักงาน ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ สำคัญในการสร้างคุณค่าและบริหารความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อวัดประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดี บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้เข้าร่วมประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดีจากตลาดหลักทรัพย์ โดยทำการประเมินปีแรกตั้งแต่ 2556 และได้รับผลการประเมินคะแนนระดับ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2561

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 3 เป้าหมาย เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและพร้อมผลักดันขับเคลื่อนในปัจจุบันและระยะอันใกล้ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. การสรรหาพลังงานสะอาดในราคาประหยัด โดยอาจริเริ่มจากการสนับสนุน โครงการวิจัยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  2. การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไทยแอร์เอเชียจะสนับสนุน และคัดเลือกบริการและสินค้าบนเครื่องบินให้มีความเหมาะสม
  3. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะสรรหาพลังงานเชื้อเพลิง การบินอย่างยั่งยืน (SAF) ต่างๆ และคาร์บอนเครดิต ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค

ขณะเดียวกัน ต้องยอมรับว่าบริษัทมีเรื่องที่ต้องพัฒนาอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้อย่างสมดุล เราต้องคำนึงว่าปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ยังคงมีความสําคัญและความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่สามารถประนีประนอมได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีความเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ และรับฟังความเห็นและข้อเสนอเเนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยไม่เพิกเฉยต่อความเห็นใด

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ