ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

22
มี.ค.
2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ และวิธีการเข้าร่วมประชุม E-Meeting
22
มี.ค.
2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ และวิธีการเข้าร่วมประชุม E-Meeting
24
ก.พ.
2564
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2563
24
ก.พ.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24
ก.พ.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24
ก.พ.
2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
15
ธ.ค.
2563
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
14
ธ.ค.
2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564
10
พ.ย.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10
พ.ย.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10
พ.ย.
2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
10
พ.ย.
2563
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
10
พ.ย.
2563
การต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ