ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

18
มี.ค.
2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
18
มี.ค.
2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
22
ก.พ.
2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
22
ก.พ.
2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22
ก.พ.
2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
22
ก.พ.
2567
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
22
ก.พ.
2567
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2566
14
พ.ย.
2566
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2567
13
พ.ย.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13
พ.ย.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13
พ.ย.
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
13
พ.ย.
2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
13
พ.ย.
2566
การต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ