ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

30
เม.ย.
2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
12
ต.ค.
2566
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพและการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
20
ก.ย.
2566
แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
11
ส.ค.
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11
ส.ค.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
ส.ค.
2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
02
ส.ค.
2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26
พ.ค.
2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)
12
พ.ค.
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12
พ.ค.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12
พ.ค.
2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
03
พ.ค.
2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
20
เม.ย.
2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น