ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

22
ก.พ.
2567
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
12
พ.ค.
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12
พ.ค.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12
พ.ค.
2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
03
พ.ค.
2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
20
เม.ย.
2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
03
เม.ย.
2566
แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
17
มี.ค.
2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
24
ก.พ.
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
24
ก.พ.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24
ก.พ.
2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
24
ก.พ.
2566
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2565
12
ม.ค.
2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566