ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

14
พ.ย.
2566
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2567
28
ต.ค.
2565
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
11
ส.ค.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11
ส.ค.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
ส.ค.
2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
27
ก.ค.
2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
30
มิ.ย.
2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
22
มิ.ย.
2565
แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
21
มิ.ย.
2565
หุ้นเพิ่มทุนของ AAV เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มิถุนายน 2565
20
มิ.ย.
2565
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
17
มิ.ย.
2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
17
มิ.ย.
2565
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพและการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (แก้ไข)
17
มิ.ย.
2565
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพและการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (แก้ไข)