ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

19
เม.ย.
2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14
ธ.ค.
2565
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
14
ธ.ค.
2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
14
ธ.ค.
2565
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพและการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
13
ธ.ค.
2565
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2566
14
พ.ย.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14
พ.ย.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14
พ.ย.
2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
28
ต.ค.
2565
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
11
ส.ค.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11
ส.ค.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
ส.ค.
2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
27
ก.ค.
2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน