ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

13
พ.ย.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
24
ก.พ.
2565
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
24
ก.พ.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24
ก.พ.
2565
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2564
24
ก.พ.
2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
09
ก.พ.
2565
แจ้งการเข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ (Aircraft Sale and Leaseback Transaction)
28
ม.ค.
2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
27
ม.ค.
2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565
20
ม.ค.
2565
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
20
ม.ค.
2565
หุ้นเพิ่มทุนของ AAV เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2565
18
ม.ค.
2565
แบบรายงานผลการขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
17
ม.ค.
2565
การขอผ่อนผันการนำหุ้น AAV ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาห้ามขายเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน
28
ธ.ค.
2564
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)