ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

22
ก.พ.
2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
15
ธ.ค.
2564
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
15
ธ.ค.
2564
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข)
14
ธ.ค.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
14
ธ.ค.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
13
ธ.ค.
2564
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
13
ธ.ค.
2564
แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
09
ธ.ค.
2564
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565
03
ธ.ค.
2564
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
01
ธ.ค.
2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
29
พ.ย.
2564
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
26
พ.ย.
2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12
พ.ย.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564