ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

22
ก.พ.
2567
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
12
พ.ย.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12
พ.ย.
2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
11
พ.ย.
2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ และวิธีการเข้าร่วมประชุม E-Meeting
11
พ.ย.
2564
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการ ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) (2/2)
11
พ.ย.
2564
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการ ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) (1/2)
20
ต.ค.
2564
แจ้งมติแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การแก้ไขข้อบังคับ การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไขไฟล์แนบ)
19
ต.ค.
2564
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การแก้ไขข้อบังคับ การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
30
ส.ค.
2564
ไทยแอร์เอเชียเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ
13
ส.ค.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13
ส.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13
ส.ค.
2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
03
ส.ค.
2564
ไทยแอร์เอเชียประกาศขยายระยะเวลาหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว