ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

26
พ.ค.
2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)
16
ก.ค.
2555
งบการเงินรายปี 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม
27
มิ.ย.
2555
ชี้แจงการประหยัดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการย้ายศูนย์ปฎิบัติการการบินไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
25
มิ.ย.
2555
การย้ายการให้บริการทุกเที่ยวบินไปที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
05
มิ.ย.
2555
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2555
30
พ.ค.
2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
30
พ.ค.
2555
แจ้งวิธีการนำส่งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
30
พ.ค.
2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
29
พ.ค.
2555
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AAV เริ่มซื้อขาย 31 พฤษภาคม 2555
30
ก.ย.
2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554