ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

12
ต.ค.
2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
13
พ.ค.
2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13
พ.ค.
2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
07
พ.ค.
2558
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24
เม.ย.
2558
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
01
เม.ย.
2558
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
31
มี.ค.
2558
แจ้งข่าวการให้บริการเส้นทางบินสู่จีนของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
18
มี.ค.
2558
แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย
25
ก.พ.
2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
25
ก.พ.
2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25
ก.พ.
2558
งบการเงินรายปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
23
ก.พ.
2558
แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
23
ก.พ.
2558
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการงดจ่ายปันผล