ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

13
พ.ค.
2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14
พ.ย.
2566
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2567
13
พ.ย.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13
พ.ย.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13
พ.ย.
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
13
พ.ย.
2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
13
พ.ย.
2566
การต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
07
พ.ย.
2566
หุ้นเพิ่มทุนของ AAV เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
06
พ.ย.
2566
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
06
พ.ย.
2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
06
พ.ย.
2566
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพและการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
31
ต.ค.
2566
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
31
ต.ค.
2566
หุ้นเพิ่มทุนของ AAV เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566