ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

13
พ.ย.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
16
มิ.ย.
2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
16
มิ.ย.
2565
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพและการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
17
พ.ค.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17
พ.ค.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17
พ.ค.
2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
13
พ.ค.
2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
03
พ.ค.
2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
03
พ.ค.
2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565
21
เม.ย.
2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18
มี.ค.
2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
24
ก.พ.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24
ก.พ.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564