คณะผู้บริหารของ TAA

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

ประธานกรรมการบริหาร

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

นายสันติสุข คล่องใช้ยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสันติสุข คล่องใช้ยา

หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

นายบัญญัติ หรรษกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายบัญญัติ หรรษกุล

นางธีลฎี พันธุมจินดา

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางธีลฎี พันธุมจินดา

นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการภาคพื้น

นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง

นายพิพัฒน์ คุณประคัลภ์

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี

นายพิพัฒน์ คุณประคัลภ์

นายธาตรี ขวัญสังข์

ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย

นายธาตรี ขวัญสังข์

นางสาวณัฏฐิณี ตะวันชุลี

ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์

นางสาวณัฏฐิณี ตะวันชุลี

นางสาวอรอนงค์ เมธาพิพัฒนกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและบริการบนเครื่องบิน

นางสาวอรอนงค์ เมธาพิพัฒนกุล

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์

นายจตุพงษ์ หงษ์วิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น

นายจตุพงษ์ หงษ์วิเศษ

นาวาอากาศตรี ดำรงค์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน

นาวาอากาศตรี ดำรงค์ ภาสน์พิพัฒน์กุล