คณะผู้บริหารของ TAA

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

ประธานกรรมการบริหาร

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

นายสันติสุข คล่องใช้ยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสันติสุข คล่องใช้ยา

นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

นายบัญญัติ หรรษกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายบัญญัติ หรรษกุล

นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการภาคพื้น

นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง

นายพิพัฒน์ คุณประคัลภ์

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี

นายพิพัฒน์ คุณประคัลภ์

นางสาวอรอนงค์ เมธาพิพัฒนกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและบริการบนเครื่องบิน

นางสาวอรอนงค์ เมธาพิพัฒนกุล

นายจตุพงษ์ หงษ์วิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น

นายจตุพงษ์ หงษ์วิเศษ

นาวาอากาศตรี ดำรงค์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน

นาวาอากาศตรี ดำรงค์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

นายกฤษ พัฒนสาร

ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

นายกฤษ พัฒนสาร

นายพล พุ่มพวง

ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย

นายพล พุ่มพวง

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์