ดร. วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร

ดร. วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 12 พฤษภาคม 2566

อายุ (ปี): 42

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ (วิทยาเขตฮ่องกง)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - 2565 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนงานพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้) บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2560 - 2563 รักษาการผู้อำนวยการแผนกศูนย์การจัดการฝึกอบรม/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2560 - 2563 รักษาการผู้อำนวยการแผนกศูนย์การจัดการฝึกอบรม/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2559 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและธุรกิจ บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย